آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان تاجيکستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 188,950 40,768,955,550 Rls. 1,522,350 $
2 12 1393 كرمان تاجيکستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 117,000 24,524,167,000 Rls. 961,382 $
3 12 1393 كرمان تاجيکستان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 34,630 8,424,145,561 Rls. 310,419 $
4 12 1393 كرمان تاجيکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 119,856 3,674,636,023 Rls. 143,827 $
5 12 1393 كرمان تاجيکستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 17,370 1,328,857,110 Rls. 52,110 $
6 12 1393 كرمان تاجيکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,782 985,935,910 Rls. 38,590 $
7 12 1393 كرمان تاجيکستان 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 2,689 487,810,453 Rls. 17,975 $
8 12 1393 كرمان تاجيکستان 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 2,603 472,198,142 Rls. 17,400 $
9 12 1393 كرمان تاجيکستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 120,000 169,956,600 Rls. 6,611 $
10 12 1393 كرمان تاجيکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 57 4,580,154 Rls. 171 $
11 12 1393 كرمان تاجيکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 210 4,011,193 Rls. 157 $
12 12 1393 كرمان تاجيکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 185 3,311,131 Rls. 130 $
13 12 1393 كرمان تاجيکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 175 1,366,308 Rls. 52 $
14 12 1393 كرمان تاجيکستان 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 300 715,372 Rls. 28 $
مجموع کل
80,850,646,507 ريال
مجموع کل
3,071,201 دلار
[1]