آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 629,400 151,753,409,300 Rls. 5,652,100 $
2 12 1393 كرمان تايوان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 212,500 46,317,712,500 Rls. 1,812,500 $
3 12 1393 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 231,822 46,050,921,183 Rls. 1,704,918 $
4 12 1393 كرمان تايوان 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 145,079 21,220,864,082 Rls. 791,980 $
5 12 1393 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 63,700 12,520,847,875 Rls. 468,153 $
6 12 1393 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 16,498 3,191,997,480 Rls. 114,163 $
7 12 1393 كرمان تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 20,000 2,480,220,000 Rls. 90,000 $
8 12 1393 كرمان تايوان 74072900 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 7,457 1,455,414,598 Rls. 57,046 $
9 12 1393 كرمان تايوان 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 6,123 910,086,657 Rls. 34,961 $
10 12 1393 كرمان تايوان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 330 39,648,015 Rls. 1,485 $
11 12 1393 كرمان تايوان 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 90 12,917,520 Rls. 462 $
مجموع کل
285,954,039,210 ريال
مجموع کل
10,727,769 دلار
[1]