آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,229,250 480,040,411,470 Rls. 17,794,250 $
2 12 1393 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 490,625 217,158,522,763 Rls. 8,095,312 $
3 12 1393 كرمان ترکيه 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 1,047,300 153,359,735,340 Rls. 5,815,490 $
4 12 1393 كرمان ترکيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 160,000 122,192,000,000 Rls. 4,480,000 $
5 12 1393 كرمان ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 420,500 85,224,545,600 Rls. 3,335,307 $
6 12 1393 كرمان ترکيه 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 219,185 42,809,326,091 Rls. 1,624,898 $
7 12 1393 كرمان ترکيه 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 94,449 15,045,704,475 Rls. 548,995 $
8 12 1393 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 201,495 11,855,616,731 Rls. 443,289 $
9 12 1393 كرمان ترکيه 74112100 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسروي (برنج Brass) 34,872 5,022,885,139 Rls. 184,559 $
10 12 1393 كرمان ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 44,500 4,547,722,000 Rls. 178,000 $
11 12 1393 كرمان ترکيه 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 16,041 2,397,196,804 Rls. 90,782 $
12 12 1393 كرمان ترکيه 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 20,000 1,855,770,000 Rls. 70,000 $
13 12 1393 كرمان ترکيه 79031000 گرد روي. 20 856,499 Rls. 31 $
مجموع کل
1,141,510,292,912 ريال
مجموع کل
42,660,913 دلار
[1]