آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 90,369,000 140,138,974,775 Rls. 5,336,759 $
2 12 1393 كرمان عراق 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 577,110 51,791,975,000 Rls. 1,955,000 $
3 12 1393 كرمان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 311,194 24,605,705,041 Rls. 921,030 $
4 12 1393 كرمان عراق 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 107,150 9,058,900,395 Rls. 345,340 $
5 12 1393 كرمان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 158,342 7,753,706,598 Rls. 291,213 $
6 12 1393 كرمان عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 164,232 7,612,031,383 Rls. 296,974 $
7 12 1393 كرمان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 19,792 7,172,879,325 Rls. 267,202 $
8 12 1393 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 84,800 3,973,058,240 Rls. 148,160 $
9 12 1393 كرمان عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 112,627 3,489,210,627 Rls. 136,194 $
10 12 1393 كرمان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,000 3,037,026,000 Rls. 111,500 $
11 12 1393 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 21,580 2,305,866,160 Rls. 86,320 $
12 12 1393 كرمان عراق 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 18,500 1,895,362,000 Rls. 74,000 $
13 12 1393 كرمان عراق 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 40,160 1,848,889,840 Rls. 72,272 $
14 12 1393 كرمان عراق 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 153,075 1,366,487,315 Rls. 52,197 $
15 12 1393 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 68,214 1,146,049,787 Rls. 44,402 $
16 12 1393 كرمان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,367 1,094,438,800 Rls. 42,800 $
17 12 1393 كرمان عراق 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 20,000 969,494,000 Rls. 38,000 $
18 12 1393 كرمان عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 16,377 778,431,564 Rls. 27,997 $
19 12 1393 كرمان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,392 589,147,350 Rls. 21,437 $
20 12 1393 كرمان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 9,356 440,384,752 Rls. 17,308 $
21 12 1393 كرمان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 10,800 209,591,280 Rls. 8,208 $
22 12 1393 كرمان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,164 203,990,542 Rls. 7,574 $
23 12 1393 كرمان عراق 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 5,000 103,608,750 Rls. 3,750 $
24 12 1393 كرمان عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 4,120 94,319,366 Rls. 3,502 $
25 12 1393 كرمان عراق 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 3,500 69,895,875 Rls. 2,624 $
26 12 1393 كرمان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 57,534,750 Rls. 2,250 $
27 12 1393 كرمان عراق 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 864 38,630,452 Rls. 1,450 $
28 12 1393 كرمان عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 767 28,574,392 Rls. 1,112 $
29 12 1393 كرمان عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 287 27,404,470 Rls. 995 $
30 12 1393 كرمان عراق 75089000 مصنوعات ا زنيکل که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 164 13,716,100 Rls. 515 $
31 12 1393 كرمان عراق 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 5 13,553,143 Rls. 509 $
32 12 1393 كرمان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 204 8,885,486 Rls. 322 $
33 12 1393 كرمان عراق 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 9,000 5,751,432 Rls. 216 $
34 12 1393 كرمان عراق 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 40 3,315,480 Rls. 120 $
35 12 1393 كرمان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1 830,230 Rls. 31 $
مجموع کل
271,947,620,700 ريال
مجموع کل
10,319,284 دلار
[1]