آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 469,050 100,910,479,150 Rls. 3,774,550 $
2 12 1393 كرمان فدراسيون روسيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 123,800 25,177,162,400 Rls. 984,654 $
3 12 1393 كرمان فدراسيون روسيه 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 6,650 804,384,000 Rls. 29,925 $
4 12 1393 كرمان فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,580 560,286,720 Rls. 20,844 $
5 12 1393 كرمان فدراسيون روسيه 07031000 پيازوموسير 19,500 159,201,120 Rls. 6,240 $
6 12 1393 كرمان فدراسيون روسيه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 506 61,205,760 Rls. 2,277 $
7 12 1393 كرمان فدراسيون روسيه 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 1 40,320,000 Rls. 1,500 $
مجموع کل
127,713,039,150 ريال
مجموع کل
4,819,990 دلار
[1]