آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,526,648 330,972,630,816 Rls. 12,378,736 $
2 12 1393 كرمان قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 912,700 187,837,925,200 Rls. 7,351,655 $
3 12 1393 كرمان قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 731,590 36,277,794,953 Rls. 1,387,819 $
4 12 1393 كرمان قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 137,743 4,385,268,932 Rls. 165,283 $
5 12 1393 كرمان قزاقستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 23,762 2,541,895,407 Rls. 95,049 $
6 12 1393 كرمان قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 62,000 1,488,409,200 Rls. 55,800 $
7 12 1393 كرمان قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 42,980 932,763,412 Rls. 36,533 $
8 12 1393 كرمان قزاقستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,725 442,306,497 Rls. 17,174 $
9 12 1393 كرمان قزاقستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 1,015 77,991,585 Rls. 3,045 $
مجموع کل
564,956,986,002 ريال
مجموع کل
21,491,095 دلار
[1]