آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 929,350 408,050,982,735 Rls. 15,334,880 $
2 12 1393 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 638,690 157,003,416,666 Rls. 5,800,198 $
3 12 1393 كرمان لبنان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 168,500 38,715,942,500 Rls. 1,515,300 $
4 12 1393 كرمان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 66,696 3,171,890,160 Rls. 124,272 $
5 12 1393 كرمان لبنان 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 10,539 1,504,974,912 Rls. 54,128 $
6 12 1393 كرمان لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 15,240 1,317,905,216 Rls. 48,768 $
7 12 1393 كرمان لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,000 1,042,310,500 Rls. 38,500 $
8 12 1393 كرمان لبنان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 4,813 926,040,024 Rls. 33,306 $
9 12 1393 كرمان لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 302,905,200 Rls. 11,050 $
10 12 1393 كرمان لبنان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 5 234,470,250 Rls. 8,750 $
11 12 1393 كرمان لبنان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 159,612,000 Rls. 6,000 $
12 12 1393 كرمان لبنان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,000 117,092,800 Rls. 4,400 $
13 12 1393 كرمان لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 362 44,789,355 Rls. 1,629 $
مجموع کل
612,592,332,318 ريال
مجموع کل
22,981,181 دلار
[1]