آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,028,000 228,603,024,000 Rls. 8,433,200 $
2 12 1393 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 300,000 118,925,425,782 Rls. 4,514,326 $
3 12 1393 كرمان هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 80,000 11,742,820,000 Rls. 460,000 $
4 12 1393 كرمان هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 6,440,606,688 Rls. 242,064 $
مجموع کل
365,711,876,470 ريال
مجموع کل
13,649,590 دلار
[1]