آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 925,000 195,281,742,900 Rls. 7,311,331 $
2 12 1393 كرمان ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 125,000 24,008,182,500 Rls. 937,787 $
مجموع کل
219,289,925,400 ريال
مجموع کل
8,249,118 دلار
[1]