آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 34,050,000 63,711,595,500 Rls. 2,375,963 $
2 12 1393 كرمان پاکستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 34,837,000 55,150,430,215 Rls. 2,079,108 $
3 12 1393 كرمان پاکستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 183,987 19,894,461,184 Rls. 735,948 $
4 12 1393 كرمان پاکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 194,400 9,909,764,640 Rls. 369,360 $
5 12 1393 كرمان پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 75,012 3,581,572,192 Rls. 136,214 $
6 12 1393 كرمان پاکستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,500,000 2,396,430,000 Rls. 89,973 $
7 12 1393 كرمان پاکستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 43,200 2,104,777,440 Rls. 82,145 $
8 12 1393 كرمان پاکستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 100,000 1,456,596,000 Rls. 54,000 $
9 12 1393 كرمان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 50,540 1,117,095,728 Rls. 40,432 $
10 12 1393 كرمان پاکستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 82,000 273,535,000 Rls. 10,250 $
مجموع کل
159,596,257,899 ريال
مجموع کل
5,973,393 دلار
[1]