آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 لطف آباد ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,916,999 20,443,273,837 Rls. 766,824 $
2 12 1393 لطف آباد ترکيه 07031000 پيازوموسير 808,350 8,621,509,785 Rls. 323,347 $
3 12 1393 لطف آباد ترکيه 08081000 سيب , تازه 665,952 7,458,668,826 Rls. 279,712 $
4 12 1393 لطف آباد ترکيه 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 93,636 632,396,295 Rls. 23,725 $
5 12 1393 لطف آباد ترکيه 08109010 انار تازه 22,122 484,029,620 Rls. 18,140 $
6 12 1393 لطف آباد ترکيه 08105000 کيوي, تازه 12,780 211,265,185 Rls. 7,923 $
7 12 1393 لطف آباد ترکيه 07032000 سير 3,765 112,484,258 Rls. 4,217 $
8 12 1393 لطف آباد ترکيه 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 670 44,607,025 Rls. 1,675 $
مجموع کل
38,008,234,831 ريال
مجموع کل
1,425,563 دلار
[1]