آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ماهيرود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 51,672,313 1,279,083,245,265 Rls. 47,652,232 $
2 12 1393 ماهيرود افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,858,180 527,799,822,511 Rls. 19,963,730 $
3 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 119,947,520 158,264,185,291 Rls. 6,001,493 $
4 12 1393 ماهيرود افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 4,640,736 124,545,655,920 Rls. 4,859,525 $
5 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,917,970 39,386,464,647 Rls. 1,494,634 $
6 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 282,617 22,781,781,420 Rls. 847,851 $
7 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 430,079 22,067,243,471 Rls. 827,840 $
8 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 34011150 صابون رختشويي 899,958 21,591,211,904 Rls. 810,260 $
9 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 90,235 19,232,603,160 Rls. 721,880 $
10 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 91,082 19,138,713,900 Rls. 729,060 $
11 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 432,421 17,450,424,328 Rls. 648,631 $
12 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 765,537 16,714,448,575 Rls. 638,638 $
13 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 287,069 15,842,591,988 Rls. 601,141 $
14 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 546,958 14,761,799,998 Rls. 561,182 $
15 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 371,585 13,941,591,988 Rls. 515,419 $
16 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 252,749 12,662,754,655 Rls. 480,851 $
17 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 15,966,300 11,680,883,477 Rls. 447,025 $
18 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 51071000 نخ ا ز پشم شانه زده, آماده نشده برا ي خرده فروشي, دا را ي 85 درصد يا بيشتر پشم. 61,650 10,728,708,930 Rls. 401,670 $
19 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 202,100 9,511,362,130 Rls. 343,570 $
20 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 51062000 نخ ا ز پشم حلاجي شده , آماده نشده برا ي خرده فروشي دا را ي کمترا ز 85 درصد پشم. 61,560 9,329,482,800 Rls. 358,020 $
21 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,385,255 8,318,655,727 Rls. 319,874 $
22 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 101,702 7,960,024,347 Rls. 305,106 $
23 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 564,200 7,517,021,870 Rls. 277,115 $
24 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 90,622 7,288,669,326 Rls. 271,866 $
25 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 158,839 6,241,639,458 Rls. 236,224 $
26 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 153,907 5,872,652,071 Rls. 224,074 $
27 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 53,935 5,818,039,191 Rls. 212,227 $
28 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 72,210 5,537,492,910 Rls. 216,630 $
29 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 99,630 5,311,065,120 Rls. 199,260 $
30 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 65,835 5,242,485,099 Rls. 197,505 $
31 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 135,338 5,030,672,560 Rls. 190,960 $
32 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 558,293 4,819,556,007 Rls. 177,489 $
33 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 773,014 4,589,833,524 Rls. 179,608 $
34 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 70,114 4,277,651,621 Rls. 154,624 $
35 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 51,580 3,969,436,080 Rls. 154,740 $
36 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 83,736 3,764,360,229 Rls. 143,987 $
37 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 535,396 3,195,818,478 Rls. 121,245 $
38 12 1393 ماهيرود افغانستان 27101910 روغن موتور 116,822 3,177,606,954 Rls. 119,413 $
39 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 123,012 3,074,299,130 Rls. 116,593 $
40 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 85,276 2,933,930,573 Rls. 110,753 $
41 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 93,961 2,880,748,301 Rls. 112,752 $
42 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 33051000 شامپوها 40,796 2,724,130,635 Rls. 101,990 $
43 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 48,916 2,531,294,610 Rls. 97,832 $
44 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 132,684 2,481,537,665 Rls. 95,094 $
45 12 1393 ماهيرود افغانستان 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 109,200 2,453,081,904 Rls. 91,728 $
46 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 545,360 2,386,888,447 Rls. 87,257 $
47 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 29,880 2,353,229,280 Rls. 89,640 $
48 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پيازوموسير 215,240 2,317,690,848 Rls. 86,096 $
49 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,800 2,216,720,000 Rls. 80,000 $
50 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 70193910 پشم شيشه 33,980 2,167,252,700 Rls. 84,950 $
51 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 53,519 2,088,792,564 Rls. 80,278 $
52 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 69,815 1,992,431,492 Rls. 76,796 $
53 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 319,810 1,945,845,079 Rls. 75,320 $
54 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 113,420 1,872,745,967 Rls. 67,145 $
55 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 08081000 سيب , تازه 90,382 1,721,505,298 Rls. 64,044 $
56 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 416,811 1,661,474,834 Rls. 62,522 $
57 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 146,490 1,613,612,825 Rls. 60,395 $
58 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 55099900 سايرنخها, از الياف غيريکسره سنتتيک,مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 9,399 1,529,452,080 Rls. 56,394 $
59 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 55,055 1,466,205,899 Rls. 55,055 $
60 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 6,316 1,412,762,880 Rls. 50,528 $
61 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 20,720 1,382,179,400 Rls. 51,800 $
62 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 244,290 1,370,702,687 Rls. 53,740 $
63 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 73221100 را دياتور,باگرم کننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن ياازفولاد . 41,610 1,361,377,764 Rls. 49,932 $
64 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 43,303 1,343,117,529 Rls. 51,963 $
65 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 10,250 1,264,161,375 Rls. 46,125 $
66 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 21,809 1,239,235,003 Rls. 47,979 $
67 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 7,750 1,188,028,500 Rls. 46,500 $
68 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 17,880 1,149,237,000 Rls. 44,700 $
69 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 67,800 1,131,307,800 Rls. 40,680 $
70 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,750 1,130,677,632 Rls. 41,664 $
71 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 134,474 999,961,600 Rls. 37,680 $
72 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 18,880 975,718,400 Rls. 37,760 $
73 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 7,831 946,274,922 Rls. 34,869 $
74 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 443,608 945,277,179 Rls. 36,263 $
75 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 10,140 928,542,108 Rls. 34,476 $
76 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 8,830 880,501,080 Rls. 32,123 $
77 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 16,884 861,117,768 Rls. 33,768 $
78 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 50,220 827,722,380 Rls. 29,908 $
79 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 10,000 824,850,000 Rls. 30,000 $
80 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,230 814,255,312 Rls. 30,921 $
81 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,180 779,319,720 Rls. 30,540 $
82 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 29,568 777,518,112 Rls. 29,568 $
83 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 14,646 747,640,740 Rls. 29,292 $
84 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 392,909 737,056,272 Rls. 26,668 $
85 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 42,917 700,934,912 Rls. 25,550 $
86 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 23,000 684,946,900 Rls. 25,300 $
87 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 24,000 639,240,000 Rls. 24,000 $
88 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 1,860 553,321,600 Rls. 20,800 $
89 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 10,560 518,133,528 Rls. 19,008 $
90 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 5,320 466,838,480 Rls. 18,008 $
91 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,288 427,897,210 Rls. 16,718 $
92 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,000 426,390,000 Rls. 15,250 $
93 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 35,416 422,419,953 Rls. 16,433 $
94 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 26,335 416,583,744 Rls. 15,801 $
95 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 7,200 402,624,000 Rls. 14,400 $
96 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 314,000 400,554,100 Rls. 15,700 $
97 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 23,694 393,465,064 Rls. 14,216 $
98 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,660 386,868,510 Rls. 14,490 $
99 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 53,300 352,019,022 Rls. 13,267 $
100 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 24,640 340,389,280 Rls. 12,320 $
مجموع کل
2,544,411,696,527 ريال
مجموع کل
95,619,940 دلار