آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (مجتمع فولاد مباركه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مجتمع فولاد مباركه پاکستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 5,435,020 109,120,253,894 Rls. 4,061,484 $
2 12 1393 مجتمع فولاد مباركه پاکستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,055,965 27,324,393,826 Rls. 1,017,736 $
مجموع کل
136,444,647,720 ريال
مجموع کل
5,079,220 دلار
[1]