آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مراغه ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 6,273,050 43,646,153,205 Rls. 1,630,991 $
2 12 1393 مراغه ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 6,975,020 29,224,661,547 Rls. 1,114,403 $
3 12 1393 مراغه ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 357,200 7,677,278,210 Rls. 288,807 $
4 12 1393 مراغه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 614,930 2,715,012,259 Rls. 102,731 $
5 12 1393 مراغه ارمنستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 109,620 730,509,131 Rls. 28,501 $
مجموع کل
83,993,614,352 ريال
مجموع کل
3,165,433 دلار
[1]