آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مراغه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 5,013,110 35,547,530,492 Rls. 1,340,805 $
2 12 1393 مراغه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,346,210 28,458,420,048 Rls. 1,077,113 $
3 12 1393 مراغه افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 314,130 7,503,179,955 Rls. 284,582 $
4 12 1393 مراغه افغانستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,885,000 7,385,894,231 Rls. 274,933 $
5 12 1393 مراغه افغانستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 579,940 2,813,107,394 Rls. 104,438 $
6 12 1393 مراغه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,500 618,289,200 Rls. 24,300 $
7 12 1393 مراغه افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 5,110 341,105,275 Rls. 12,775 $
8 12 1393 مراغه افغانستان 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 178,000 336,096,040 Rls. 12,460 $
9 12 1393 مراغه افغانستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 20,800 222,152,320 Rls. 8,320 $
10 12 1393 مراغه افغانستان 34012010 صابون مايع 1,500 35,440,200 Rls. 1,350 $
مجموع کل
83,261,215,155 ريال
مجموع کل
3,141,076 دلار
[1]