آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 13,014,850 68,808,339,618 Rls. 2,595,042 $
2 12 1393 مراغه عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 516,490 47,327,042,490 Rls. 1,807,794 $
3 12 1393 مراغه عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 601,158 39,840,243,040 Rls. 1,504,321 $
4 12 1393 مراغه عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,314,600 31,069,879,800 Rls. 1,157,300 $
5 12 1393 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 5,526,550 26,785,092,415 Rls. 1,017,493 $
6 12 1393 مراغه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 415,890 21,922,926,958 Rls. 832,103 $
7 12 1393 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 868,460 18,477,641,696 Rls. 694,541 $
8 12 1393 مراغه عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 386,120 14,116,626,580 Rls. 540,501 $
9 12 1393 مراغه عراق 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 720,000 9,216,075,000 Rls. 360,120 $
10 12 1393 مراغه عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 114,520 7,656,010,275 Rls. 286,318 $
11 12 1393 مراغه عراق 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,910,830 3,450,075,932 Rls. 133,774 $
12 12 1393 مراغه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 61,580 3,385,139,669 Rls. 121,774 $
13 12 1393 مراغه عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 158,980 3,331,796,489 Rls. 127,122 $
14 12 1393 مراغه عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,840 1,734,777,090 Rls. 67,260 $
15 12 1393 مراغه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 18,630 1,446,316,290 Rls. 55,890 $
16 12 1393 مراغه عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 15,000 692,037,000 Rls. 27,000 $
17 12 1393 مراغه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 13,920 674,991,240 Rls. 24,360 $
18 12 1393 مراغه عراق 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 12,080 611,990,862 Rls. 23,918 $
19 12 1393 مراغه عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 10,000 607,522,000 Rls. 23,000 $
20 12 1393 مراغه عراق 08132000 آلو ,خشک کرده 5,380 583,316,720 Rls. 21,520 $
21 12 1393 مراغه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 9,300 290,560,560 Rls. 10,960 $
22 12 1393 مراغه عراق 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 39,950 277,156,321 Rls. 10,387 $
23 12 1393 مراغه عراق 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 39,700 266,720,480 Rls. 10,322 $
24 12 1393 مراغه عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,560 49,007,616 Rls. 1,792 $
25 12 1393 مراغه عراق 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 21,360 38,122,500 Rls. 1,495 $
مجموع کل
302,659,408,641 ريال
مجموع کل
11,456,107 دلار
[1]