آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مراغه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 8,702,830 39,354,544,156 Rls. 1,501,063 $
2 12 1393 مراغه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 348,970 7,395,237,384 Rls. 279,176 $
3 12 1393 مراغه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,027,140 5,170,679,162 Rls. 198,322 $
4 12 1393 مراغه گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 111,000 4,492,690,500 Rls. 166,500 $
5 12 1393 مراغه گرجستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,919,522,500 Rls. 73,500 $
مجموع کل
58,332,673,702 ريال
مجموع کل
2,218,562 دلار
[1]