آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 27,417 53,212,983,600 Rls. 1,992,900 $
2 12 1393 مشهد آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 243,583 37,226,409,243 Rls. 1,453,614 $
3 12 1393 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 756 30,565,097,936 Rls. 1,135,952 $
4 12 1393 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 18,752 7,260,243,505 Rls. 272,378 $
5 12 1393 مشهد آلمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 109 4,412,110,628 Rls. 169,942 $
6 12 1393 مشهد آلمان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 39 1,777,558,771 Rls. 66,613 $
7 12 1393 مشهد آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,580,520,000 Rls. 60,000 $
8 12 1393 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,732 1,255,706,742 Rls. 46,940 $
9 12 1393 مشهد آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,025 842,506,813 Rls. 31,950 $
10 12 1393 مشهد آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 19,140 836,501,306 Rls. 31,581 $
11 12 1393 مشهد آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 12,765 671,098,218 Rls. 25,530 $
12 12 1393 مشهد آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 171 515,414,346 Rls. 19,262 $
13 12 1393 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,320 434,479,044 Rls. 16,239 $
14 12 1393 مشهد آلمان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,000 430,584,000 Rls. 15,400 $
15 12 1393 مشهد آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 4,650 404,470,066 Rls. 14,722 $
16 12 1393 مشهد آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,310 355,667,940 Rls. 13,275 $
17 12 1393 مشهد آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 6,310 346,899,137 Rls. 12,871 $
18 12 1393 مشهد آلمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,166 304,993,452 Rls. 11,292 $
19 12 1393 مشهد آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,134 296,811,321 Rls. 11,283 $
20 12 1393 مشهد آلمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 4,467 272,623,395 Rls. 9,952 $
21 12 1393 مشهد آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 974 257,925,900 Rls. 9,825 $
22 12 1393 مشهد آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 5,231 252,682,332 Rls. 9,415 $
23 12 1393 مشهد آلمان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,998 246,190,272 Rls. 9,498 $
24 12 1393 مشهد آلمان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,934 242,301,388 Rls. 9,116 $
25 12 1393 مشهد آلمان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 5 241,894,800 Rls. 8,700 $
26 12 1393 مشهد آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,120 237,660,192 Rls. 8,624 $
27 12 1393 مشهد آلمان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 9,718 217,773,282 Rls. 8,260 $
28 12 1393 مشهد آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 335 200,860,650 Rls. 7,530 $
29 12 1393 مشهد آلمان 57024100 کف پوش هاي مخمل باف, ا زپشم, ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده مصرف. 587 199,364,834 Rls. 7,391 $
30 12 1393 مشهد آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,209 199,153,256 Rls. 7,576 $
31 12 1393 مشهد آلمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 8,136 185,909,168 Rls. 6,917 $
32 12 1393 مشهد آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,368 165,734,586 Rls. 6,156 $
33 12 1393 مشهد آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,808 160,456,382 Rls. 6,092 $
34 12 1393 مشهد آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,684 132,274,617 Rls. 4,883 $
35 12 1393 مشهد آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,702 121,884,618 Rls. 4,599 $
36 12 1393 مشهد آلمان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,076 113,253,858 Rls. 4,218 $
37 12 1393 مشهد آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 896 108,593,856 Rls. 4,032 $
38 12 1393 مشهد آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,290 101,479,770 Rls. 3,870 $
39 12 1393 مشهد آلمان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 1,350 99,215,773 Rls. 3,713 $
40 12 1393 مشهد آلمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 620 99,082,200 Rls. 3,720 $
41 12 1393 مشهد آلمان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 684 98,760,024 Rls. 3,762 $
42 12 1393 مشهد آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,068 95,499,726 Rls. 3,738 $
43 12 1393 مشهد آلمان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,718 90,857,882 Rls. 3,338 $
44 12 1393 مشهد آلمان 08109030 عناب تازه 390 82,106,256 Rls. 3,120 $
45 12 1393 مشهد آلمان 07132010 ---لپه 1,820 80,041,696 Rls. 2,912 $
46 12 1393 مشهد آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 676 78,026,066 Rls. 2,854 $
47 12 1393 مشهد آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,646 67,660,866 Rls. 2,646 $
48 12 1393 مشهد آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 660 65,759,940 Rls. 2,466 $
49 12 1393 مشهد آلمان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 1,839 60,970,500 Rls. 2,391 $
50 12 1393 مشهد آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 516 59,375,862 Rls. 2,322 $
51 12 1393 مشهد آلمان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 2,295 58,602,825 Rls. 2,295 $
52 12 1393 مشهد آلمان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 3,560 57,520,992 Rls. 2,136 $
53 12 1393 مشهد آلمان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 771 57,142,304 Rls. 2,236 $
54 12 1393 مشهد آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,296 53,831,298 Rls. 2,050 $
55 12 1393 مشهد آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 644 51,190,512 Rls. 1,932 $
56 12 1393 مشهد آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,340 50,812,983 Rls. 1,989 $
57 12 1393 مشهد آلمان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 612 49,019,364 Rls. 1,836 $
58 12 1393 مشهد آلمان 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 46,988,760 Rls. 1,690 $
59 12 1393 مشهد آلمان 20079100 مركبات 804 45,235,099 Rls. 1,769 $
60 12 1393 مشهد آلمان 39241010 ظروف ملامين 290 39,873,550 Rls. 1,450 $
61 12 1393 مشهد آلمان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 741 34,063,690 Rls. 1,334 $
62 12 1393 مشهد آلمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 42 33,199,296 Rls. 1,248 $
63 12 1393 مشهد آلمان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 141 30,928,056 Rls. 1,152 $
64 12 1393 مشهد آلمان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 165 29,176,841 Rls. 1,063 $
65 12 1393 مشهد آلمان 07031000 پيازوموسير 768 24,598,124 Rls. 937 $
66 12 1393 مشهد آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 218 24,039,576 Rls. 872 $
67 12 1393 مشهد آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 287 22,858,047 Rls. 861 $
68 12 1393 مشهد آلمان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 435 21,892,680 Rls. 783 $
69 12 1393 مشهد آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 160 18,465,693 Rls. 703 $
70 12 1393 مشهد آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 94 17,402,840 Rls. 682 $
71 12 1393 مشهد آلمان 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 54 16,570,008 Rls. 648 $
72 12 1393 مشهد آلمان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 68 15,637,984 Rls. 576 $
73 12 1393 مشهد آلمان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 144 13,407,408 Rls. 504 $
74 12 1393 مشهد آلمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 312 13,371,786 Rls. 496 $
75 12 1393 مشهد آلمان 79070090 ساير غير از لوله ، لوازم واتصالات لوله كشي (fitting) (مثلا كوپلينگ ، زانويي ، مهره وماسوره ) از روي 190 11,494,582 Rls. 418 $
76 12 1393 مشهد آلمان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 396 10,944,388 Rls. 428 $
77 12 1393 مشهد آلمان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 188 9,062,637 Rls. 339 $
78 12 1393 مشهد آلمان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 500 7,049,530 Rls. 265 $
79 12 1393 مشهد آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 189 6,816,414 Rls. 246 $
80 12 1393 مشهد آلمان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 70 6,264,895 Rls. 245 $
81 12 1393 مشهد آلمان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 105 6,162,611 Rls. 241 $
82 12 1393 مشهد آلمان 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 46 5,098,456 Rls. 184 $
83 12 1393 مشهد آلمان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 49 5,037,487 Rls. 197 $
84 12 1393 مشهد آلمان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 149 4,619,477 Rls. 173 $
85 12 1393 مشهد آلمان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 65 4,607,855 Rls. 173 $
86 12 1393 مشهد آلمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 17 4,054,824 Rls. 153 $
87 12 1393 مشهد آلمان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 48 3,830,688 Rls. 144 $
88 12 1393 مشهد آلمان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 133 3,643,088 Rls. 133 $
89 12 1393 مشهد آلمان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 22 3,218,332 Rls. 120 $
90 12 1393 مشهد آلمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 40 3,201,960 Rls. 120 $
91 12 1393 مشهد آلمان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 80 3,007,760 Rls. 112 $
92 12 1393 مشهد آلمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 26 2,769,208 Rls. 104 $
93 12 1393 مشهد آلمان 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 17 2,620,814 Rls. 98 $
94 12 1393 مشهد آلمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 19 2,564,445 Rls. 95 $
95 12 1393 مشهد آلمان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 18 2,474,550 Rls. 90 $
96 12 1393 مشهد آلمان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 23 2,134,640 Rls. 80 $
97 12 1393 مشهد آلمان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 22 1,845,360 Rls. 66 $
98 12 1393 مشهد آلمان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 60 1,596,120 Rls. 60 $
99 12 1393 مشهد آلمان 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 10 1,464,485 Rls. 55 $
100 12 1393 مشهد آلمان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 260 1,440,868 Rls. 52 $
مجموع کل
148,308,285,203 ريال
مجموع کل
5,611,013 دلار