آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد ازبکستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 609,912 132,766,286,578 Rls. 4,978,096 $
2 12 1393 مشهد ازبکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,680,960 111,164,485,800 Rls. 4,202,400 $
3 12 1393 مشهد ازبکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 9,856,590 58,843,370,242 Rls. 2,229,130 $
4 12 1393 مشهد ازبکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1,086,400 55,160,917,560 Rls. 2,068,804 $
5 12 1393 مشهد ازبکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,760,472 37,990,258,052 Rls. 1,402,376 $
6 12 1393 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 218,532 35,636,362,006 Rls. 1,372,888 $
7 12 1393 مشهد ازبکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,263,774 33,838,168,672 Rls. 1,263,874 $
8 12 1393 مشهد ازبکستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 124,000 26,429,840,900 Rls. 1,019,600 $
9 12 1393 مشهد ازبکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 2,862,456 19,301,846,159 Rls. 735,941 $
10 12 1393 مشهد ازبکستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 861,023 17,778,261,310 Rls. 688,869 $
11 12 1393 مشهد ازبکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 120,252 14,826,608,541 Rls. 563,835 $
12 12 1393 مشهد ازبکستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 900,705 14,417,676,993 Rls. 541,276 $
13 12 1393 مشهد ازبکستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 30,926 13,410,122,904 Rls. 506,082 $
14 12 1393 مشهد ازبکستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 158,646 13,198,204,200 Rls. 508,225 $
15 12 1393 مشهد ازبکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 316,491 9,489,324,887 Rls. 368,824 $
16 12 1393 مشهد ازبکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 42,127 8,369,075,638 Rls. 318,087 $
17 12 1393 مشهد ازبکستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 20,211 8,084,820,105 Rls. 303,165 $
18 12 1393 مشهد ازبکستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 128,472 7,001,240,427 Rls. 265,618 $
19 12 1393 مشهد ازبکستان 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 53,715 6,835,107,672 Rls. 253,044 $
20 12 1393 مشهد ازبکستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 221,175 5,658,819,900 Rls. 221,175 $
21 12 1393 مشهد ازبکستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 24,960 5,624,123,472 Rls. 214,236 $
22 12 1393 مشهد ازبکستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 9,366 5,053,685,160 Rls. 192,540 $
23 12 1393 مشهد ازبکستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 46,734 4,289,575,170 Rls. 156,833 $
24 12 1393 مشهد ازبکستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 19,399 4,051,346,070 Rls. 149,372 $
25 12 1393 مشهد ازبکستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 40,639 3,700,391,004 Rls. 142,236 $
26 12 1393 مشهد ازبکستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 27,657 3,515,591,115 Rls. 132,998 $
27 12 1393 مشهد ازبکستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 26,987 3,108,307,990 Rls. 121,442 $
28 12 1393 مشهد ازبکستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 23,131 3,006,519,120 Rls. 112,752 $
29 12 1393 مشهد ازبکستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 36,004 2,961,689,040 Rls. 108,012 $
30 12 1393 مشهد ازبکستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,514 2,800,770,000 Rls. 105,000 $
31 12 1393 مشهد ازبکستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 35,502 2,790,838,401 Rls. 106,506 $
32 12 1393 مشهد ازبکستان 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 7,366 2,771,973,120 Rls. 103,124 $
33 12 1393 مشهد ازبکستان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 23,424 2,639,153,502 Rls. 101,502 $
34 12 1393 مشهد ازبکستان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 32,464 2,595,486,129 Rls. 97,392 $
35 12 1393 مشهد ازبکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 88,000 2,576,041,600 Rls. 96,800 $
36 12 1393 مشهد ازبکستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 151,757 2,348,858,539 Rls. 91,070 $
37 12 1393 مشهد ازبکستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,043,469 2,325,666,815 Rls. 88,691 $
38 12 1393 مشهد ازبکستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,276 1,982,749,678 Rls. 73,158 $
39 12 1393 مشهد ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 19,290 1,974,910,200 Rls. 77,160 $
40 12 1393 مشهد ازبکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,459 1,755,898,839 Rls. 65,438 $
41 12 1393 مشهد ازبکستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 15,669 1,650,337,200 Rls. 62,100 $
42 12 1393 مشهد ازبکستان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 4,288 1,596,971,264 Rls. 60,032 $
43 12 1393 مشهد ازبکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 23,150 1,540,436,690 Rls. 60,190 $
44 12 1393 مشهد ازبکستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 12,290 1,514,084,480 Rls. 56,534 $
45 12 1393 مشهد ازبکستان 34012030 صابون چيپس 118,673 1,502,532,931 Rls. 55,703 $
46 12 1393 مشهد ازبکستان 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 72,000 1,493,213,760 Rls. 56,880 $
47 12 1393 مشهد ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 16,085 1,468,745,155 Rls. 56,605 $
48 12 1393 مشهد ازبکستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 41,500 1,462,951,692 Rls. 53,784 $
49 12 1393 مشهد ازبکستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 33,900 1,437,342,360 Rls. 53,930 $
50 12 1393 مشهد ازبکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,478 1,429,402,709 Rls. 52,213 $
51 12 1393 مشهد ازبکستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 15,520 1,416,536,316 Rls. 51,402 $
52 12 1393 مشهد ازبکستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 17,920 1,377,922,560 Rls. 53,760 $
53 12 1393 مشهد ازبکستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 8,325 1,372,238,928 Rls. 52,776 $
54 12 1393 مشهد ازبکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 59,986 1,315,934,695 Rls. 50,987 $
55 12 1393 مشهد ازبکستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 42,637 1,251,128,376 Rls. 46,901 $
56 12 1393 مشهد ازبکستان 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 8,626 1,205,914,800 Rls. 43,130 $
57 12 1393 مشهد ازبکستان 08105000 کيوي, تازه 58,899 1,072,397,727 Rls. 39,976 $
58 12 1393 مشهد ازبکستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,956 1,066,884,960 Rls. 39,824 $
59 12 1393 مشهد ازبکستان 04071116 تخمکمرغ نطفهکدار مادر تخمکگذار 8,550 1,041,595,200 Rls. 38,880 $
60 12 1393 مشهد ازبکستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 9,635 1,031,175,540 Rls. 38,540 $
61 12 1393 مشهد ازبکستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 9,900 1,008,817,920 Rls. 37,620 $
62 12 1393 مشهد ازبکستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 249,664 969,965,839 Rls. 36,202 $
63 12 1393 مشهد ازبکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 17,070 951,773,697 Rls. 35,847 $
64 12 1393 مشهد ازبکستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 9,959 836,624,988 Rls. 31,869 $
65 12 1393 مشهد ازبکستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,365 827,187,130 Rls. 32,953 $
66 12 1393 مشهد ازبکستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 9,986 683,958,760 Rls. 25,886 $
67 12 1393 مشهد ازبکستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 113,836 659,747,899 Rls. 25,268 $
68 12 1393 مشهد ازبکستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 6,000 640,176,000 Rls. 24,000 $
69 12 1393 مشهد ازبکستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 29,397 623,519,946 Rls. 22,917 $
70 12 1393 مشهد ازبکستان 58081000 قيطان باف ها,بصورت توپ. 4,237 621,071,556 Rls. 23,303 $
71 12 1393 مشهد ازبکستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 8,250 596,395,800 Rls. 21,450 $
72 12 1393 مشهد ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 14,400 587,543,040 Rls. 23,040 $
73 12 1393 مشهد ازبکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,112 547,018,605 Rls. 21,336 $
74 12 1393 مشهد ازبکستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,012 536,418,000 Rls. 21,036 $
75 12 1393 مشهد ازبکستان 43040000 پوستهاي نرم بدلي و ا شياء ساخته شده ا ز آنها 4,200 535,878,000 Rls. 21,000 $
76 12 1393 مشهد ازبکستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 7,459 517,773,707 Rls. 19,393 $
77 12 1393 مشهد ازبکستان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 4,640 511,476,480 Rls. 18,560 $
78 12 1393 مشهد ازبکستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 12,040 510,775,496 Rls. 20,348 $
79 12 1393 مشهد ازبکستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 12,800 509,543,424 Rls. 19,968 $
80 12 1393 مشهد ازبکستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,729 508,634,560 Rls. 19,684 $
81 12 1393 مشهد ازبکستان 34012010 صابون مايع 21,725 498,576,000 Rls. 19,552 $
82 12 1393 مشهد ازبکستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 4,400 485,020,800 Rls. 17,600 $
83 12 1393 مشهد ازبکستان 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 3,225 482,100,465 Rls. 17,710 $
84 12 1393 مشهد ازبکستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 20,000 461,195,250 Rls. 17,750 $
85 12 1393 مشهد ازبکستان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 24,900 458,905,410 Rls. 17,310 $
86 12 1393 مشهد ازبکستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 4,200 428,702,400 Rls. 16,800 $
87 12 1393 مشهد ازبکستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 19,861 415,767,463 Rls. 15,889 $
88 12 1393 مشهد ازبکستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,350 415,185,075 Rls. 15,525 $
89 12 1393 مشهد ازبکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,733 384,048,090 Rls. 13,794 $
90 12 1393 مشهد ازبکستان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 6,780 378,759,276 Rls. 14,238 $
91 12 1393 مشهد ازبکستان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 4,767 362,035,215 Rls. 13,653 $
92 12 1393 مشهد ازبکستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 4,690 359,576,010 Rls. 14,070 $
93 12 1393 مشهد ازبکستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 4,000 341,145,600 Rls. 12,800 $
94 12 1393 مشهد ازبکستان 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 6,828 316,097,765 Rls. 12,379 $
95 12 1393 مشهد ازبکستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 2,598 288,939,168 Rls. 10,392 $
96 12 1393 مشهد ازبکستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 3,650 284,982,597 Rls. 10,950 $
97 12 1393 مشهد ازبکستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,440 271,296,312 Rls. 10,320 $
98 12 1393 مشهد ازبکستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,321 266,002,137 Rls. 9,963 $
99 12 1393 مشهد ازبکستان 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 2,600 265,210,400 Rls. 10,400 $
100 12 1393 مشهد ازبکستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 64,080 258,326,964 Rls. 9,291 $
مجموع کل
739,928,294,097 ريال
مجموع کل
27,953,784 دلار