آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 31,025 1,084,688,142,090 Rls. 40,352,655 $
2 12 1393 مشهد اسپانيا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 4,718 182,407,412,095 Rls. 7,070,116 $
3 12 1393 مشهد اسپانيا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 300 13,642,044,455 Rls. 517,288 $
4 12 1393 مشهد اسپانيا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 224 10,671,790,968 Rls. 399,802 $
5 12 1393 مشهد اسپانيا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 6 262,142,100 Rls. 9,900 $
6 12 1393 مشهد اسپانيا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 272 208,080,000 Rls. 8,160 $
7 12 1393 مشهد اسپانيا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 5,003 178,846,373 Rls. 6,504 $
8 12 1393 مشهد اسپانيا 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 300 140,405,400 Rls. 5,400 $
9 12 1393 مشهد اسپانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,985 66,503,698 Rls. 2,418 $
10 12 1393 مشهد اسپانيا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 896 29,707,500 Rls. 1,165 $
11 12 1393 مشهد اسپانيا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 526 29,053,573 Rls. 1,059 $
12 12 1393 مشهد اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 42 27,397,350 Rls. 1,070 $
13 12 1393 مشهد اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 310 25,574,070 Rls. 930 $
14 12 1393 مشهد اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 314 20,801,863 Rls. 767 $
15 12 1393 مشهد اسپانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 226 11,501,359 Rls. 451 $
16 12 1393 مشهد اسپانيا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 158 4,137,958 Rls. 150 $
17 12 1393 مشهد اسپانيا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 22 1,240,320 Rls. 48 $
18 12 1393 مشهد اسپانيا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 12 989,820 Rls. 36 $
مجموع کل
1,292,415,770,991 ريال
مجموع کل
48,377,919 دلار
[1]