آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 23,375,090 1,120,871,729,014 Rls. 42,533,290 $
2 12 1393 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,356,188 943,921,051,211 Rls. 35,918,691 $
3 12 1393 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,841,734 870,679,911,861 Rls. 33,140,628 $
4 12 1393 مشهد افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 21,102,263 739,306,212,244 Rls. 27,447,664 $
5 12 1393 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 7,714,962 611,362,515,050 Rls. 23,109,894 $
6 12 1393 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 2,512,064 603,380,929,481 Rls. 22,690,413 $
7 12 1393 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,861,343 522,954,518,350 Rls. 19,674,893 $
8 12 1393 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,065,080 486,197,664,647 Rls. 18,339,434 $
9 12 1393 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 4,296,267 348,589,498,083 Rls. 13,088,353 $
10 12 1393 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,809,504 311,276,522,023 Rls. 11,856,022 $
11 12 1393 مشهد افغانستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,389,413 306,245,234,553 Rls. 11,486,019 $
12 12 1393 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 6,477,429 291,136,292,202 Rls. 11,014,474 $
13 12 1393 مشهد افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,741,256 270,388,179,169 Rls. 10,337,295 $
14 12 1393 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 10,854,368 259,928,739,213 Rls. 9,787,559 $
15 12 1393 مشهد افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 13,457,187 250,239,452,944 Rls. 9,420,374 $
16 12 1393 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,123,182 248,794,572,363 Rls. 9,373,424 $
17 12 1393 مشهد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 3,537,992 227,445,983,291 Rls. 8,485,223 $
18 12 1393 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 695,309 225,959,263,456 Rls. 8,554,580 $
19 12 1393 مشهد افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,509,491 209,615,295,947 Rls. 8,000,718 $
20 12 1393 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,418,179 196,418,426,341 Rls. 7,395,199 $
21 12 1393 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 9,561,281 191,441,945,071 Rls. 7,262,272 $
22 12 1393 مشهد افغانستان 51071000 نخ ا ز پشم شانه زده, آماده نشده برا ي خرده فروشي, دا را ي 85 درصد يا بيشتر پشم. 998,304 184,191,497,865 Rls. 6,992,520 $
23 12 1393 مشهد افغانستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 5,392,929 157,516,475,727 Rls. 5,905,603 $
24 12 1393 مشهد افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,792,148 141,603,217,446 Rls. 5,376,538 $
25 12 1393 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 2,668,886 140,826,137,444 Rls. 5,273,824 $
26 12 1393 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 551,019 132,868,644,984 Rls. 4,962,301 $
27 12 1393 مشهد افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 5,186,129 130,282,371,368 Rls. 4,928,910 $
28 12 1393 مشهد افغانستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 3,768,106 126,343,911,034 Rls. 4,906,242 $
29 12 1393 مشهد افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 5,131,987 116,929,864,821 Rls. 4,406,464 $
30 12 1393 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 284,631 113,579,478,891 Rls. 4,272,990 $
31 12 1393 مشهد افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 1,395,899 110,712,148,464 Rls. 4,182,392 $
32 12 1393 مشهد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,429,908 109,786,686,228 Rls. 4,282,052 $
33 12 1393 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 2,041,071 107,300,965,566 Rls. 4,084,722 $
34 12 1393 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,213,100 104,402,039,081 Rls. 3,943,705 $
35 12 1393 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 469,516 101,697,895,073 Rls. 3,963,040 $
36 12 1393 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 1,513,440 100,147,038,736 Rls. 3,786,340 $
37 12 1393 مشهد افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,966,378 96,527,913,824 Rls. 3,629,217 $
38 12 1393 مشهد افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 838,370 92,518,506,727 Rls. 3,521,665 $
39 12 1393 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,395,610 86,321,666,484 Rls. 3,334,538 $
40 12 1393 مشهد افغانستان 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 444,734 82,884,109,336 Rls. 3,113,143 $
41 12 1393 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,934 81,804,359,520 Rls. 3,017,040 $
42 12 1393 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,436,986 77,099,401,692 Rls. 2,873,976 $
43 12 1393 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3,279,708 76,685,656,646 Rls. 2,876,346 $
44 12 1393 مشهد افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,356,742 75,329,858,439 Rls. 2,928,731 $
45 12 1393 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,051,938 72,965,111,692 Rls. 2,757,920 $
46 12 1393 مشهد افغانستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 338,479 72,263,775,347 Rls. 2,711,264 $
47 12 1393 مشهد افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 274,615 66,369,636,193 Rls. 2,466,341 $
48 12 1393 مشهد افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,067,022 64,215,267,504 Rls. 2,418,377 $
49 12 1393 مشهد افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 541,990 64,213,378,374 Rls. 2,404,597 $
50 12 1393 مشهد افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 515,300 62,668,045,176 Rls. 2,355,737 $
51 12 1393 مشهد افغانستان 04072900 ساير تخم پرندگانبا پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 1,758,909 58,226,765,498 Rls. 2,286,744 $
52 12 1393 مشهد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 42,940,265 56,826,376,920 Rls. 2,147,383 $
53 12 1393 مشهد افغانستان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 251,482 55,971,790,587 Rls. 2,110,597 $
54 12 1393 مشهد افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,279,917 51,700,215,010 Rls. 1,908,463 $
55 12 1393 مشهد افغانستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 653,230 51,143,698,692 Rls. 1,925,045 $
56 12 1393 مشهد افغانستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 190,456 50,601,353,606 Rls. 1,919,082 $
57 12 1393 مشهد افغانستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 350,910 48,756,991,314 Rls. 1,820,055 $
58 12 1393 مشهد افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,918,949 47,016,023,957 Rls. 1,763,774 $
59 12 1393 مشهد افغانستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 618,720 44,959,212,584 Rls. 1,682,116 $
60 12 1393 مشهد افغانستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 211,496 44,470,723,421 Rls. 1,665,697 $
61 12 1393 مشهد افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 6,006,555 42,802,503,519 Rls. 1,618,579 $
62 12 1393 مشهد افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,567,934 41,436,492,286 Rls. 1,606,556 $
63 12 1393 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 495,247 39,512,258,332 Rls. 1,502,756 $
64 12 1393 مشهد افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 371,757 39,049,926,115 Rls. 1,480,798 $
65 12 1393 مشهد افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 133,665 38,753,656,314 Rls. 1,462,566 $
66 12 1393 مشهد افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 739,228 38,585,434,718 Rls. 1,479,903 $
67 12 1393 مشهد افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 477,866 38,451,921,599 Rls. 1,431,996 $
68 12 1393 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 366,910 36,850,004,176 Rls. 1,394,147 $
69 12 1393 مشهد افغانستان 51072090 ساير نخ از پشم شانه زده ، آماده نشده براي خرده فروشي غير مذکور در جاي ديگر 222,075 36,512,752,575 Rls. 1,328,455 $
70 12 1393 مشهد افغانستان 55081000 نخ دوخت ا زا لياف سنتتيک غيريکسره براي خرده فروشي 195,687 35,565,644,304 Rls. 1,291,534 $
71 12 1393 مشهد افغانستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 630,811 34,957,288,741 Rls. 1,312,602 $
72 12 1393 مشهد افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 430,985 34,641,382,014 Rls. 1,311,878 $
73 12 1393 مشهد افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 1,882,825 34,295,887,508 Rls. 1,317,782 $
74 12 1393 مشهد افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 85,505 34,158,208,966 Rls. 1,271,832 $
75 12 1393 مشهد افغانستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 653,283 33,677,002,200 Rls. 1,270,562 $
76 12 1393 مشهد افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 575,870 33,555,362,686 Rls. 1,266,452 $
77 12 1393 مشهد افغانستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 244,967 32,787,902,813 Rls. 1,222,984 $
78 12 1393 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 250,233 32,759,552,090 Rls. 1,209,092 $
79 12 1393 مشهد افغانستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 623,518 32,274,296,146 Rls. 1,214,523 $
80 12 1393 مشهد افغانستان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 341,800 30,974,163,829 Rls. 1,196,984 $
81 12 1393 مشهد افغانستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 230,242 30,168,671,185 Rls. 1,131,790 $
82 12 1393 مشهد افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 384,314 30,159,910,776 Rls. 1,152,317 $
83 12 1393 مشهد افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 373,964 30,064,212,079 Rls. 1,119,557 $
84 12 1393 مشهد افغانستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 1,123,141 28,901,923,050 Rls. 1,116,965 $
85 12 1393 مشهد افغانستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 677,827 28,721,637,424 Rls. 1,084,213 $
86 12 1393 مشهد افغانستان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 71,112 28,468,475,494 Rls. 1,066,781 $
87 12 1393 مشهد افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 349,893 27,535,639,620 Rls. 1,047,239 $
88 12 1393 مشهد افغانستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 655 27,022,438,465 Rls. 1,020,811 $
89 12 1393 مشهد افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 200,081 26,068,637,174 Rls. 1,003,998 $
90 12 1393 مشهد افغانستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 480,744 24,887,350,417 Rls. 950,299 $
91 12 1393 مشهد افغانستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 115,568 24,474,135,936 Rls. 924,459 $
92 12 1393 مشهد افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 260,342 24,420,049,478 Rls. 917,306 $
93 12 1393 مشهد افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 4,554,274 24,281,358,772 Rls. 910,197 $
94 12 1393 مشهد افغانستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 274,924 24,267,141,177 Rls. 910,920 $
95 12 1393 مشهد افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 332,748 24,090,437,094 Rls. 926,298 $
96 12 1393 مشهد افغانستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 101,347 23,394,848,100 Rls. 880,497 $
97 12 1393 مشهد افغانستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 248,653 23,265,895,413 Rls. 875,263 $
98 12 1393 مشهد افغانستان 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 331,245 23,139,184,447 Rls. 869,998 $
99 12 1393 مشهد افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 283,608 22,220,667,909 Rls. 852,678 $
100 12 1393 مشهد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,023,087 22,027,460,693 Rls. 819,983 $
مجموع کل
13,935,063,863,418 ريال
مجموع کل
526,595,457 دلار