آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 659,703 88,117,969,932 Rls. 3,283,074 $
2 12 1393 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 65,782 58,296,285,809 Rls. 2,178,937 $
3 12 1393 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 569 23,541,736,340 Rls. 873,084 $
4 12 1393 مشهد ايتاليا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 15,700 12,860,306,325 Rls. 475,528 $
5 12 1393 مشهد ايتاليا 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 10,435 8,625,792,222 Rls. 338,094 $
6 12 1393 مشهد ايتاليا 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 10,213 7,237,174,794 Rls. 274,194 $
7 12 1393 مشهد ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 4,061 6,974,378,040 Rls. 262,500 $
8 12 1393 مشهد ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 153,898 6,304,667,824 Rls. 246,236 $
9 12 1393 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 33,040 5,161,253,916 Rls. 196,140 $
10 12 1393 مشهد ايتاليا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 40 1,613,469,866 Rls. 62,827 $
11 12 1393 مشهد ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 510 921,727,438 Rls. 34,584 $
12 12 1393 مشهد ايتاليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 32,104,254 Rls. 1,183 $
13 12 1393 مشهد ايتاليا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 31,344,390 Rls. 1,155 $
14 12 1393 مشهد ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 44 16,167,000 Rls. 634 $
15 12 1393 مشهد ايتاليا 39269060 پريفرم (PET) 109 4,921,370 Rls. 185 $
16 12 1393 مشهد ايتاليا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 4,749,150 Rls. 175 $
مجموع کل
219,744,048,670 ريال
مجموع کل
8,228,530 دلار
[1]