آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 33,270 30,030,828,231 Rls. 1,111,515 $
2 12 1393 مشهد ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 94,940 14,881,654,800 Rls. 557,040 $
3 12 1393 مشهد ترکيه 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 715,458 12,108,686,884 Rls. 473,098 $
4 12 1393 مشهد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 58,185 11,328,345,408 Rls. 430,824 $
5 12 1393 مشهد ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 14,365 10,196,460,000 Rls. 370,000 $
6 12 1393 مشهد ترکيه 84383000 ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 27,540 6,657,087,090 Rls. 245,305 $
7 12 1393 مشهد ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 7,640 6,323,680,320 Rls. 246,720 $
8 12 1393 مشهد ترکيه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 120 4,874,605,320 Rls. 184,860 $
9 12 1393 مشهد ترکيه 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 90,193 4,755,403,014 Rls. 180,286 $
10 12 1393 مشهد ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 34,375 4,691,031,875 Rls. 173,125 $
11 12 1393 مشهد ترکيه 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 104,404 4,368,316,300 Rls. 167,047 $
12 12 1393 مشهد ترکيه 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 29,484 3,942,453,060 Rls. 147,420 $
13 12 1393 مشهد ترکيه 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 15,350 3,537,470,160 Rls. 136,899 $
14 12 1393 مشهد ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,365 3,485,941,240 Rls. 131,480 $
15 12 1393 مشهد ترکيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 30,427 3,256,759,072 Rls. 121,708 $
16 12 1393 مشهد ترکيه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,244 2,936,247,156 Rls. 108,457 $
17 12 1393 مشهد ترکيه 51054000 موي زبرحيوا ن, حلاجي شده ياشانه زده. 136,412 2,477,000,678 Rls. 90,749 $
18 12 1393 مشهد ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,050 1,912,575,000 Rls. 75,000 $
19 12 1393 مشهد ترکيه 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 19,590 1,700,414,880 Rls. 63,472 $
20 12 1393 مشهد ترکيه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 37 1,652,325,220 Rls. 63,026 $
21 12 1393 مشهد ترکيه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 10,204 1,087,141,504 Rls. 40,756 $
22 12 1393 مشهد ترکيه 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 22 853,348,431 Rls. 33,311 $
23 12 1393 مشهد ترکيه 20029010 رب گوجه فرنگي 14,803 660,603,405 Rls. 25,905 $
24 12 1393 مشهد ترکيه 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 5,951 656,142,488 Rls. 24,994 $
25 12 1393 مشهد ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,772 387,525,600 Rls. 13,860 $
26 12 1393 مشهد ترکيه 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 20,956 374,598,450 Rls. 14,670 $
27 12 1393 مشهد ترکيه 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 21,000 245,319,620 Rls. 9,620 $
28 12 1393 مشهد ترکيه 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 191 174,945,726 Rls. 6,462 $
29 12 1393 مشهد ترکيه 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 4,580 150,304,608 Rls. 5,496 $
30 12 1393 مشهد ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,742 141,483,498 Rls. 5,226 $
31 12 1393 مشهد ترکيه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 246 117,842,271 Rls. 4,353 $
32 12 1393 مشهد ترکيه 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 346 74,938,064 Rls. 2,768 $
33 12 1393 مشهد ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 810 63,792,360 Rls. 2,430 $
34 12 1393 مشهد ترکيه 84411000 ماشينهاي برش 200 32,487,600 Rls. 1,200 $
35 12 1393 مشهد ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 210 10,233,594 Rls. 378 $
36 12 1393 مشهد ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 40 6,497,520 Rls. 240 $
37 12 1393 مشهد ترکيه 51091000 نخ, دا را ي 85 درصديابيشتر,پشم ياموي نرم ( کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 24 4,548,264 Rls. 168 $
38 12 1393 مشهد ترکيه 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 15 541,460 Rls. 20 $
مجموع کل
140,159,580,171 ريال
مجموع کل
5,269,887 دلار
[1]