آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 595 23,732,308,080 Rls. 900,250 $
2 12 1393 مشهد سوئد 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 353 14,058,541,017 Rls. 549,550 $
3 12 1393 مشهد سوئد 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 83 3,823,743,262 Rls. 144,167 $
4 12 1393 مشهد سوئد 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 20,010 1,068,574,020 Rls. 40,020 $
5 12 1393 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,417 523,516,845 Rls. 19,680 $
6 12 1393 مشهد سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 2,400 107,961,480 Rls. 3,960 $
7 12 1393 مشهد سوئد 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 967 79,256,867 Rls. 3,094 $
8 12 1393 مشهد سوئد 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 215 68,398,380 Rls. 2,580 $
9 12 1393 مشهد سوئد 62029900 آنورا ک, بادگيرزنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 72 48,013,200 Rls. 1,800 $
10 12 1393 مشهد سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 375 25,545,431 Rls. 937 $
11 12 1393 مشهد سوئد 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 380 17,943,646 Rls. 661 $
12 12 1393 مشهد سوئد 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 47 15,627,876 Rls. 564 $
13 12 1393 مشهد سوئد 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 14,838,170 Rls. 536 $
14 12 1393 مشهد سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 352 11,720,509 Rls. 458 $
15 12 1393 مشهد سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 45 11,222,145 Rls. 405 $
16 12 1393 مشهد سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 50 6,427,500 Rls. 250 $
17 12 1393 مشهد سوئد 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 5 3,990,096 Rls. 144 $
18 12 1393 مشهد سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4 3,213,126 Rls. 126 $
19 12 1393 مشهد سوئد 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 5 697,680 Rls. 27 $
20 12 1393 مشهد سوئد 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 18 662,799 Rls. 24 $
21 12 1393 مشهد سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 5 249,381 Rls. 9 $
22 12 1393 مشهد سوئد 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 7 180,880 Rls. 7 $
مجموع کل
43,622,632,389 ريال
مجموع کل
1,669,249 دلار
[1]