آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 43,422,527 292,255,756,156 Rls. 11,035,774 $
2 12 1393 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 400,173 175,233,516,927 Rls. 6,602,354 $
3 12 1393 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 4,397,892 169,501,836,882 Rls. 6,376,942 $
4 12 1393 مشهد عراق 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 708,614 158,482,433,900 Rls. 6,023,211 $
5 12 1393 مشهد عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 4,189,635 147,542,856,115 Rls. 5,446,637 $
6 12 1393 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,781,205 143,335,892,597 Rls. 5,371,869 $
7 12 1393 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 353,303 105,116,203,377 Rls. 3,945,932 $
8 12 1393 مشهد عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 1,472,725 102,898,215,732 Rls. 3,834,978 $
9 12 1393 مشهد عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 1,157,644 88,538,725,442 Rls. 3,357,070 $
10 12 1393 مشهد عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 881,696 71,283,016,678 Rls. 2,612,046 $
11 12 1393 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,324,252 70,844,692,242 Rls. 2,648,866 $
12 12 1393 مشهد عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,198,356 63,675,393,397 Rls. 2,397,072 $
13 12 1393 مشهد عراق 04022190 ساير 487,739 57,900,700,272 Rls. 2,166,954 $
14 12 1393 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 426,162 45,765,170,885 Rls. 1,703,065 $
15 12 1393 مشهد عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 1,324,899 44,211,634,176 Rls. 1,721,394 $
16 12 1393 مشهد عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 188,292 41,956,353,153 Rls. 1,553,464 $
17 12 1393 مشهد عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 788,134 39,611,535,598 Rls. 1,536,266 $
18 12 1393 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 134,143 33,319,203,786 Rls. 1,243,810 $
19 12 1393 مشهد عراق 04072900 ساير تخم پرندگانبا پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 976,003 32,340,697,048 Rls. 1,268,793 $
20 12 1393 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 372,432 29,268,313,156 Rls. 1,117,699 $
21 12 1393 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 121,142 28,487,172,396 Rls. 1,029,710 $
22 12 1393 مشهد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 398,530 25,888,111,510 Rls. 1,002,789 $
23 12 1393 مشهد عراق 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 137,130 22,134,630,960 Rls. 822,780 $
24 12 1393 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 492,786 21,919,660,003 Rls. 837,735 $
25 12 1393 مشهد عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 578,762 21,259,252,114 Rls. 791,690 $
26 12 1393 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 342,882 20,219,652,322 Rls. 746,754 $
27 12 1393 مشهد عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 3,390,192 19,037,398,112 Rls. 727,683 $
28 12 1393 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 439,011 18,949,514,150 Rls. 711,035 $
29 12 1393 مشهد عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 173,891 17,833,928,484 Rls. 686,764 $
30 12 1393 مشهد عراق 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 203,823 10,835,887,168 Rls. 406,926 $
31 12 1393 مشهد عراق 04031090 ک ک ک ماست 419,123 10,752,161,404 Rls. 405,499 $
32 12 1393 مشهد عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 213,322 10,656,247,509 Rls. 394,640 $
33 12 1393 مشهد عراق 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 87,487 10,386,049,944 Rls. 393,691 $
34 12 1393 مشهد عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 198,676 9,538,366,459 Rls. 358,018 $
35 12 1393 مشهد عراق 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 181,899 9,431,877,200 Rls. 354,705 $
36 12 1393 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 651,105 9,249,586,072 Rls. 350,703 $
37 12 1393 مشهد عراق 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 224,243 9,037,081,614 Rls. 336,227 $
38 12 1393 مشهد عراق 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 83,250 8,715,944,640 Rls. 322,280 $
39 12 1393 مشهد عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 473,068 8,680,084,319 Rls. 331,139 $
40 12 1393 مشهد عراق 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 17,004 7,572,310,369 Rls. 282,681 $
41 12 1393 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 74,558 7,293,235,411 Rls. 268,408 $
42 12 1393 مشهد عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 73,032 5,859,267,849 Rls. 219,460 $
43 12 1393 مشهد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 66,999 5,511,090,582 Rls. 200,997 $
44 12 1393 مشهد عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 58,239 5,318,209,526 Rls. 192,189 $
45 12 1393 مشهد عراق 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 49,000 3,968,820,000 Rls. 147,000 $
46 12 1393 مشهد عراق 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 80,757 3,751,195,389 Rls. 138,192 $
47 12 1393 مشهد عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 161,933 3,648,515,208 Rls. 135,620 $
48 12 1393 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 51,470 3,497,943,601 Rls. 134,315 $
49 12 1393 مشهد عراق 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 27,192 3,280,303,632 Rls. 121,617 $
50 12 1393 مشهد عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 71,425 3,278,536,065 Rls. 128,565 $
51 12 1393 مشهد عراق 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,532 3,059,687,324 Rls. 114,307 $
52 12 1393 مشهد عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 60,386 2,926,131,652 Rls. 108,694 $
53 12 1393 مشهد عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 1,039,735 2,899,580,316 Rls. 108,607 $
54 12 1393 مشهد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 80,482 2,751,011,840 Rls. 106,036 $
55 12 1393 مشهد عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 56,800 2,728,999,265 Rls. 102,239 $
56 12 1393 مشهد عراق 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 43,864 2,727,479,546 Rls. 100,887 $
57 12 1393 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,172,000 2,722,277,590 Rls. 99,621 $
58 12 1393 مشهد عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 33,536 2,711,221,515 Rls. 100,367 $
59 12 1393 مشهد عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 164,668 2,514,191,938 Rls. 93,729 $
60 12 1393 مشهد عراق 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 54 2,481,330,894 Rls. 93,682 $
61 12 1393 مشهد عراق 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,800 2,451,894,144 Rls. 91,434 $
62 12 1393 مشهد عراق 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 9,200 2,357,084,798 Rls. 88,306 $
63 12 1393 مشهد عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 89,670 2,225,097,945 Rls. 80,703 $
64 12 1393 مشهد عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 1,139,450 2,186,860,140 Rls. 79,760 $
65 12 1393 مشهد عراق 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 15,353 2,131,813,990 Rls. 76,765 $
66 12 1393 مشهد عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 21,631 2,077,208,925 Rls. 77,871 $
67 12 1393 مشهد عراق 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 42,064 2,062,621,991 Rls. 75,714 $
68 12 1393 مشهد عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 24,065 2,007,309,780 Rls. 72,195 $
69 12 1393 مشهد عراق 04090000 عسل طبيعي 14,540 1,965,552,818 Rls. 72,702 $
70 12 1393 مشهد عراق 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 25,000 1,920,975,000 Rls. 75,000 $
71 12 1393 مشهد عراق 02069000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,بز ,ا سب ... ,يخ زده 20,000 1,919,400,000 Rls. 70,000 $
72 12 1393 مشهد عراق 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,908,410,000 Rls. 70,000 $
73 12 1393 مشهد عراق 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 6,077 1,846,915,763 Rls. 66,847 $
74 12 1393 مشهد عراق 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 57,550 1,842,178,380 Rls. 69,060 $
75 12 1393 مشهد عراق 04072090 ساير تخم هاي تازه پرندگان باستثناي تخم خوراکي غير مذکور 51,083 1,832,755,324 Rls. 66,408 $
76 12 1393 مشهد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 7,460 1,787,736,780 Rls. 67,140 $
77 12 1393 مشهد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 59,832 1,586,719,740 Rls. 58,088 $
78 12 1393 مشهد عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 7,180 1,520,309,714 Rls. 55,286 $
79 12 1393 مشهد عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 15,220 1,510,370,964 Rls. 54,552 $
80 12 1393 مشهد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,179 1,459,963,338 Rls. 55,231 $
81 12 1393 مشهد عراق 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 24,269 1,307,582,784 Rls. 48,538 $
82 12 1393 مشهد عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 21,115 1,216,619,578 Rls. 44,341 $
83 12 1393 مشهد عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,220 1,187,708,185 Rls. 45,604 $
84 12 1393 مشهد عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 15,433 1,184,210,529 Rls. 46,299 $
85 12 1393 مشهد عراق 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 14,500 1,109,293,500 Rls. 43,500 $
86 12 1393 مشهد عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 18,330 1,080,997,163 Rls. 40,632 $
87 12 1393 مشهد عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 8,656 1,072,214,280 Rls. 38,952 $
88 12 1393 مشهد عراق 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 21,500 959,475,125 Rls. 37,625 $
89 12 1393 مشهد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,167 958,950,318 Rls. 37,391 $
90 12 1393 مشهد عراق 09096290 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي در بستهکبندي آماده براي خرد شده وساييده شده در بسته بندي براي غيرخرده فروشي 10,000 910,035,000 Rls. 35,000 $
91 12 1393 مشهد عراق 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 20,375 884,698,800 Rls. 32,600 $
92 12 1393 مشهد عراق 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 2,370 874,753,275 Rls. 32,793 $
93 12 1393 مشهد عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 24,630 826,726,878 Rls. 30,831 $
94 12 1393 مشهد عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 15,000 820,440,000 Rls. 30,000 $
95 12 1393 مشهد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,033 810,189,845 Rls. 30,331 $
96 12 1393 مشهد عراق 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهدا شت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي( سايرا شياء ) 3,477 802,029,337 Rls. 30,334 $
97 12 1393 مشهد عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 16,740 796,508,921 Rls. 30,134 $
98 12 1393 مشهد عراق 87088049 ----اجزاء وقطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 16,619 793,050,054 Rls. 29,914 $
99 12 1393 مشهد عراق 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 1,946 753,655,660 Rls. 28,305 $
100 12 1393 مشهد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,116 745,791,472 Rls. 29,192 $
مجموع کل
2,344,292,203,648 ريال
مجموع کل
88,117,554 دلار