آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد عربستان سعودي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 10,167 340,315,023,991 Rls. 12,822,950 $
2 12 1393 مشهد عربستان سعودي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 3,104 113,357,121,846 Rls. 4,271,217 $
3 12 1393 مشهد عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 182,348 48,023,015,519 Rls. 1,827,613 $
4 12 1393 مشهد عربستان سعودي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 371 11,078,458,895 Rls. 416,356 $
5 12 1393 مشهد عربستان سعودي 20029010 رب گوجه فرنگي 161,766 6,613,954,614 Rls. 242,649 $
6 12 1393 مشهد عربستان سعودي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,947 2,317,222,264 Rls. 87,748 $
7 12 1393 مشهد عربستان سعودي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,904 1,557,064,225 Rls. 57,929 $
8 12 1393 مشهد عربستان سعودي 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 4,515 977,056,532 Rls. 36,722 $
9 12 1393 مشهد عربستان سعودي 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 17,860 843,949,296 Rls. 32,148 $
10 12 1393 مشهد عربستان سعودي 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 34 714,771,482 Rls. 28,122 $
11 12 1393 مشهد عربستان سعودي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,417 688,549,730 Rls. 26,595 $
12 12 1393 مشهد عربستان سعودي 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 8,987 679,676,889 Rls. 26,064 $
13 12 1393 مشهد عربستان سعودي 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 6,720 467,250,000 Rls. 17,500 $
14 12 1393 مشهد عربستان سعودي 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 1,675 434,616,210 Rls. 16,590 $
15 12 1393 مشهد عربستان سعودي 04090000 عسل طبيعي 3,204 430,767,278 Rls. 16,018 $
16 12 1393 مشهد عربستان سعودي 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 5,857 333,875,602 Rls. 12,745 $
17 12 1393 مشهد عربستان سعودي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,217 254,734,748 Rls. 9,329 $
18 12 1393 مشهد عربستان سعودي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 963 230,282,455 Rls. 8,664 $
19 12 1393 مشهد عربستان سعودي 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 4,087 199,001,400 Rls. 7,800 $
20 12 1393 مشهد عربستان سعودي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,417 194,270,700 Rls. 7,085 $
21 12 1393 مشهد عربستان سعودي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 331 98,276,443 Rls. 3,804 $
22 12 1393 مشهد عربستان سعودي 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 2 93,843,213 Rls. 3,665 $
23 12 1393 مشهد عربستان سعودي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 670 60,974,040 Rls. 2,280 $
24 12 1393 مشهد عربستان سعودي 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 2 59,454,087 Rls. 2,369 $
25 12 1393 مشهد عربستان سعودي 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 536 57,493,504 Rls. 2,144 $
26 12 1393 مشهد عربستان سعودي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 406 53,994,070 Rls. 2,030 $
27 12 1393 مشهد عربستان سعودي 84146010 ---هود آشپزخانه 418 47,116,530 Rls. 1,800 $
28 12 1393 مشهد عربستان سعودي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 135 43,226,460 Rls. 1,620 $
29 12 1393 مشهد عربستان سعودي 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 127 42,611,040 Rls. 1,524 $
30 12 1393 مشهد عربستان سعودي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 140 36,103,050 Rls. 1,350 $
31 12 1393 مشهد عربستان سعودي 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 98 30,387,840 Rls. 1,176 $
32 12 1393 مشهد عربستان سعودي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 357 29,507,721 Rls. 1,071 $
33 12 1393 مشهد عربستان سعودي 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 367 28,700,661 Rls. 1,101 $
34 12 1393 مشهد عربستان سعودي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 100 27,653,400 Rls. 1,080 $
35 12 1393 مشهد عربستان سعودي 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 170 25,569,600 Rls. 960 $
36 12 1393 مشهد عربستان سعودي 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 90 24,007,500 Rls. 900 $
37 12 1393 مشهد عربستان سعودي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 93 23,190,606 Rls. 904 $
38 12 1393 مشهد عربستان سعودي 91059900 ساعتهاي روميزي وهمانند(غيربرقي)غير مذکوردرجاي ديگر 246 19,706,400 Rls. 710 $
39 12 1393 مشهد عربستان سعودي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 44 18,840,240 Rls. 720 $
40 12 1393 مشهد عربستان سعودي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 191 17,269,504 Rls. 644 $
41 12 1393 مشهد عربستان سعودي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 249 16,812,333 Rls. 621 $
42 12 1393 مشهد عربستان سعودي 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 67 11,988,480 Rls. 446 $
43 12 1393 مشهد عربستان سعودي 71070000 فلزا ت معمولي داراي روکش ياپوشش ا زنقره, کارنشده يانيم ساخته. 1 11,569,500 Rls. 450 $
44 12 1393 مشهد عربستان سعودي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 313 11,546,051 Rls. 437 $
45 12 1393 مشهد عربستان سعودي 71131190 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاآنهاازنقره غير مذكور درجاي ديگر 5 9,999,954 Rls. 369 $
46 12 1393 مشهد عربستان سعودي 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 12 9,378,893 Rls. 346 $
47 12 1393 مشهد عربستان سعودي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 50 9,180,000 Rls. 360 $
48 12 1393 مشهد عربستان سعودي 44140010 قاب چوبي ،تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند به صورت چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك ،صفحه ،باريكه ياپروفيل 33 6,750,744 Rls. 264 $
49 12 1393 مشهد عربستان سعودي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 26 5,323,760 Rls. 208 $
50 12 1393 مشهد عربستان سعودي 08132000 آلو ,خشک کرده 100 5,225,052 Rls. 204 $
51 12 1393 مشهد عربستان سعودي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 16 5,097,792 Rls. 192 $
52 12 1393 مشهد عربستان سعودي 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 35 5,071,488 Rls. 192 $
53 12 1393 مشهد عربستان سعودي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 65 4,994,535 Rls. 195 $
54 12 1393 مشهد عربستان سعودي 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 62 4,756,206 Rls. 186 $
55 12 1393 مشهد عربستان سعودي 39241010 ظروف ملامين 35 4,538,150 Rls. 175 $
56 12 1393 مشهد عربستان سعودي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 90 4,142,502 Rls. 162 $
57 12 1393 مشهد عربستان سعودي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 59 3,953,026 Rls. 147 $
58 12 1393 مشهد عربستان سعودي 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 18 3,503,304 Rls. 126 $
59 12 1393 مشهد عربستان سعودي 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 37 3,375,543 Rls. 129 $
60 12 1393 مشهد عربستان سعودي 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 540 2,888,244 Rls. 108 $
61 12 1393 مشهد عربستان سعودي 71039920 ---عقيق 4 2,436,570 Rls. 90 $
62 12 1393 مشهد عربستان سعودي 85176930 دربکبازكن تصويري (Video door Phone) 10 2,170,475 Rls. 85 $
63 12 1393 مشهد عربستان سعودي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 27 2,060,964 Rls. 81 $
64 12 1393 مشهد عربستان سعودي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 7 1,431,976 Rls. 56 $
65 12 1393 مشهد عربستان سعودي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 30 1,016,234 Rls. 38 $
66 12 1393 مشهد عربستان سعودي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 8 613,704 Rls. 24 $
67 12 1393 مشهد عربستان سعودي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 8 409,136 Rls. 16 $
68 12 1393 مشهد عربستان سعودي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 2 230,139 Rls. 9 $
69 12 1393 مشهد عربستان سعودي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 9 127,855 Rls. 5 $
مجموع کل
530,699,182,193 ريال
مجموع کل
20,009,415 دلار
[1]