آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد قرقيزستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 502,835 110,673,230,552 Rls. 4,154,368 $
2 12 1393 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,390,843 110,222,943,111 Rls. 4,177,796 $
3 12 1393 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 215,756 85,982,600,973 Rls. 3,236,306 $
4 12 1393 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 2,693,837 64,562,979,106 Rls. 2,442,429 $
5 12 1393 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 727,230 58,111,316,781 Rls. 2,182,962 $
6 12 1393 مشهد قرقيزستان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 89,216 35,635,197,953 Rls. 1,338,233 $
7 12 1393 مشهد قرقيزستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 458,918 23,587,397,757 Rls. 902,613 $
8 12 1393 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 322,473 22,361,032,746 Rls. 848,294 $
9 12 1393 مشهد قرقيزستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 347,595 21,260,743,838 Rls. 814,542 $
10 12 1393 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 90,594 19,508,200,758 Rls. 755,349 $
11 12 1393 مشهد قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 246,654 16,814,769,004 Rls. 642,751 $
12 12 1393 مشهد قرقيزستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 178,625 13,868,774,091 Rls. 536,524 $
13 12 1393 مشهد قرقيزستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 156,221 12,496,242,594 Rls. 468,663 $
14 12 1393 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 237,508 12,124,667,896 Rls. 463,016 $
15 12 1393 مشهد قرقيزستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 239,526 12,052,995,171 Rls. 462,184 $
16 12 1393 مشهد قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 469,651 10,628,823,256 Rls. 399,195 $
17 12 1393 مشهد قرقيزستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 128,356 10,257,488,681 Rls. 389,153 $
18 12 1393 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 309,799 7,799,269,418 Rls. 297,795 $
19 12 1393 مشهد قرقيزستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 767,470 7,545,365,623 Rls. 288,346 $
20 12 1393 مشهد قرقيزستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 114,435 7,399,689,393 Rls. 284,250 $
21 12 1393 مشهد قرقيزستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 1,000,350 6,988,585,120 Rls. 265,254 $
22 12 1393 مشهد قرقيزستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,157,013 6,562,923,809 Rls. 251,713 $
23 12 1393 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 95,118 6,326,089,556 Rls. 247,306 $
24 12 1393 مشهد قرقيزستان 20029010 رب گوجه فرنگي 141,345 5,942,159,350 Rls. 222,506 $
25 12 1393 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 265,877 5,745,476,168 Rls. 212,700 $
26 12 1393 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 71,727 5,722,891,125 Rls. 215,181 $
27 12 1393 مشهد قرقيزستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 17,781 5,482,678,603 Rls. 210,333 $
28 12 1393 مشهد قرقيزستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 143,405 4,596,827,453 Rls. 177,561 $
29 12 1393 مشهد قرقيزستان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 26,443 4,162,717,662 Rls. 158,658 $
30 12 1393 مشهد قرقيزستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 18,615 3,960,863,821 Rls. 148,921 $
31 12 1393 مشهد قرقيزستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 169,633 3,867,021,446 Rls. 144,187 $
32 12 1393 مشهد قرقيزستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 44,459 3,631,686,581 Rls. 140,416 $
33 12 1393 مشهد قرقيزستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,092 3,333,284,166 Rls. 125,391 $
34 12 1393 مشهد قرقيزستان 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 39,785 3,174,457,910 Rls. 118,356 $
35 12 1393 مشهد قرقيزستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 78,640 3,112,899,298 Rls. 117,881 $
36 12 1393 مشهد قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 37,799 3,034,229,055 Rls. 113,399 $
37 12 1393 مشهد قرقيزستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 102,975 3,022,347,400 Rls. 117,660 $
38 12 1393 مشهد قرقيزستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 27,420 2,893,437,690 Rls. 106,938 $
39 12 1393 مشهد قرقيزستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,385 2,813,652,699 Rls. 110,169 $
40 12 1393 مشهد قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 45,805 2,783,584,757 Rls. 105,508 $
41 12 1393 مشهد قرقيزستان 20097100 آب سيب با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 55,680 2,761,972,992 Rls. 100,224 $
42 12 1393 مشهد قرقيزستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 51,494 2,696,247,162 Rls. 97,839 $
43 12 1393 مشهد قرقيزستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 74,907 2,638,541,966 Rls. 98,230 $
44 12 1393 مشهد قرقيزستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 49,046 2,246,272,652 Rls. 88,283 $
45 12 1393 مشهد قرقيزستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 60,000 2,235,208,500 Rls. 83,700 $
46 12 1393 مشهد قرقيزستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 28,092 2,178,096,090 Rls. 84,276 $
47 12 1393 مشهد قرقيزستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 13,204 2,165,455,368 Rls. 79,227 $
48 12 1393 مشهد قرقيزستان 70193910 پشم شيشه 70,706 2,130,195,236 Rls. 81,028 $
49 12 1393 مشهد قرقيزستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 28,193 2,049,523,920 Rls. 73,302 $
50 12 1393 مشهد قرقيزستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 10,970 1,902,204,020 Rls. 74,390 $
51 12 1393 مشهد قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 19,974 1,829,398,908 Rls. 66,877 $
52 12 1393 مشهد قرقيزستان 39044000 کوپليمرهاي کلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئي 60,000 1,582,968,530 Rls. 59,345 $
53 12 1393 مشهد قرقيزستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 57,450 1,563,982,300 Rls. 58,439 $
54 12 1393 مشهد قرقيزستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 19,181 1,510,265,865 Rls. 57,543 $
55 12 1393 مشهد قرقيزستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 46,955 1,470,505,188 Rls. 56,446 $
56 12 1393 مشهد قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 58,750 1,411,709,625 Rls. 52,875 $
57 12 1393 مشهد قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 18,380 1,393,309,680 Rls. 54,915 $
58 12 1393 مشهد قرقيزستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,630 1,381,450,000 Rls. 50,000 $
59 12 1393 مشهد قرقيزستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 13,338 1,361,169,576 Rls. 53,352 $
60 12 1393 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 86,841 1,333,127,123 Rls. 50,367 $
61 12 1393 مشهد قرقيزستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 55,643 1,193,136,630 Rls. 44,514 $
62 12 1393 مشهد قرقيزستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 98,202 1,148,548,080 Rls. 43,810 $
63 12 1393 مشهد قرقيزستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 15,235 1,076,128,512 Rls. 40,284 $
64 12 1393 مشهد قرقيزستان 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 4,922 1,056,100,120 Rls. 40,360 $
65 12 1393 مشهد قرقيزستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 12,866 1,015,023,435 Rls. 38,598 $
66 12 1393 مشهد قرقيزستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 6,890 993,031,765 Rls. 37,895 $
67 12 1393 مشهد قرقيزستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 38,202 976,993,510 Rls. 36,256 $
68 12 1393 مشهد قرقيزستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 15,137 974,969,652 Rls. 37,526 $
69 12 1393 مشهد قرقيزستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 38,516 969,461,190 Rls. 37,221 $
70 12 1393 مشهد قرقيزستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 9,800 964,747,900 Rls. 37,300 $
71 12 1393 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 18,552 926,312,085 Rls. 36,177 $
72 12 1393 مشهد قرقيزستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 127,960 899,824,258 Rls. 34,550 $
73 12 1393 مشهد قرقيزستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 20,021 889,663,110 Rls. 34,081 $
74 12 1393 مشهد قرقيزستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 21,000 826,198,242 Rls. 30,894 $
75 12 1393 مشهد قرقيزستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,962 820,447,982 Rls. 30,844 $
76 12 1393 مشهد قرقيزستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 10,596 803,073,750 Rls. 30,100 $
77 12 1393 مشهد قرقيزستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 5,000 765,030,000 Rls. 30,000 $
78 12 1393 مشهد قرقيزستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 353,154 761,784,526 Rls. 29,776 $
79 12 1393 مشهد قرقيزستان 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 4,300 714,892,200 Rls. 25,800 $
80 12 1393 مشهد قرقيزستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,361 712,199,360 Rls. 26,638 $
81 12 1393 مشهد قرقيزستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 5,810 710,600,000 Rls. 27,500 $
82 12 1393 مشهد قرقيزستان 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 13,975 686,830,674 Rls. 25,854 $
83 12 1393 مشهد قرقيزستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,143 666,875,000 Rls. 25,000 $
84 12 1393 مشهد قرقيزستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 8,209 659,836,629 Rls. 24,627 $
85 12 1393 مشهد قرقيزستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,500 647,392,375 Rls. 25,375 $
86 12 1393 مشهد قرقيزستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 5,585 595,837,100 Rls. 22,340 $
87 12 1393 مشهد قرقيزستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 14,263 577,054,759 Rls. 21,421 $
88 12 1393 مشهد قرقيزستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 18,045 576,384,691 Rls. 22,283 $
89 12 1393 مشهد قرقيزستان 04022190 ساير 5,200 555,630,400 Rls. 20,800 $
90 12 1393 مشهد قرقيزستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,840 541,940,067 Rls. 21,165 $
91 12 1393 مشهد قرقيزستان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 4,390 517,997,000 Rls. 19,000 $
92 12 1393 مشهد قرقيزستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 63,080 493,336,800 Rls. 19,200 $
93 12 1393 مشهد قرقيزستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 11,395 462,193,776 Rls. 17,776 $
94 12 1393 مشهد قرقيزستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 63,451 460,508,160 Rls. 17,132 $
95 12 1393 مشهد قرقيزستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 6,850 438,622,625 Rls. 17,125 $
96 12 1393 مشهد قرقيزستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 13,954 433,243,745 Rls. 16,575 $
97 12 1393 مشهد قرقيزستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,215 406,201,542 Rls. 15,322 $
98 12 1393 مشهد قرقيزستان 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,708 389,819,135 Rls. 14,842 $
99 12 1393 مشهد قرقيزستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 6,758 379,287,425 Rls. 14,233 $
100 12 1393 مشهد قرقيزستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,005 375,831,960 Rls. 14,017 $
مجموع کل
816,956,137,241 ريال
مجموع کل
30,919,676 دلار