آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,299,665 286,556,497,379 Rls. 10,726,426 $
2 12 1393 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 5,132,585 129,965,326,238 Rls. 4,813,596 $
3 12 1393 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,307,485 97,725,039,041 Rls. 3,721,654 $
4 12 1393 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,189,946 64,402,347,639 Rls. 2,379,907 $
5 12 1393 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,287,410 52,337,570,735 Rls. 1,971,131 $
6 12 1393 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 569,111 38,174,872,783 Rls. 1,478,952 $
7 12 1393 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,487,510 32,684,111,123 Rls. 1,208,721 $
8 12 1393 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 1,307,796 31,178,067,276 Rls. 1,177,011 $
9 12 1393 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 364,139 29,408,638,563 Rls. 1,092,417 $
10 12 1393 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 114,570 25,218,708,340 Rls. 973,099 $
11 12 1393 مشهد قزاقستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 900,825 18,490,743,823 Rls. 720,649 $
12 12 1393 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 753,977 17,071,038,227 Rls. 641,878 $
13 12 1393 مشهد قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 746,223 16,054,812,351 Rls. 596,979 $
14 12 1393 مشهد قزاقستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 154,600 16,029,916,000 Rls. 618,400 $
15 12 1393 مشهد قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 302,270 14,997,218,686 Rls. 567,647 $
16 12 1393 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 274,550 14,723,774,300 Rls. 549,100 $
17 12 1393 مشهد قزاقستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 190,005 13,705,068,508 Rls. 494,010 $
18 12 1393 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 330,475 13,352,255,862 Rls. 505,098 $
19 12 1393 مشهد قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 139,000 13,039,841,500 Rls. 486,500 $
20 12 1393 مشهد قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 155,907 12,152,462,940 Rls. 467,721 $
21 12 1393 مشهد قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 179,078 11,759,429,172 Rls. 449,758 $
22 12 1393 مشهد قزاقستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 96,000 10,477,264,000 Rls. 384,000 $
23 12 1393 مشهد قزاقستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,630,673 8,312,792,564 Rls. 314,481 $
24 12 1393 مشهد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 880,795 8,132,900,339 Rls. 311,829 $
25 12 1393 مشهد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 99,826 7,968,899,085 Rls. 299,208 $
26 12 1393 مشهد قزاقستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 19,508 7,797,868,383 Rls. 292,612 $
27 12 1393 مشهد قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 187,210 7,779,077,385 Rls. 295,935 $
28 12 1393 مشهد قزاقستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 93,029 7,366,191,576 Rls. 279,087 $
29 12 1393 مشهد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 247,142 6,702,908,200 Rls. 244,935 $
30 12 1393 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 49,376 6,681,006,854 Rls. 246,883 $
31 12 1393 مشهد قزاقستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 14,582 6,010,845,728 Rls. 233,320 $
32 12 1393 مشهد قزاقستان 70193910 پشم شيشه 195,727 5,922,826,186 Rls. 227,867 $
33 12 1393 مشهد قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 135,246 5,615,245,103 Rls. 215,719 $
34 12 1393 مشهد قزاقستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 105,823 5,509,423,428 Rls. 206,702 $
35 12 1393 مشهد قزاقستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 508,631 5,158,340,225 Rls. 196,517 $
36 12 1393 مشهد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 76,047 5,044,876,326 Rls. 197,722 $
37 12 1393 مشهد قزاقستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 62,446 4,969,153,818 Rls. 187,338 $
38 12 1393 مشهد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 35,828 4,691,840,512 Rls. 179,165 $
39 12 1393 مشهد قزاقستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 752,953 4,580,597,506 Rls. 171,007 $
40 12 1393 مشهد قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,501 4,471,017,448 Rls. 169,027 $
41 12 1393 مشهد قزاقستان 61043300 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک. 10,317 3,960,954,225 Rls. 154,755 $
42 12 1393 مشهد قزاقستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 49,698 3,865,106,352 Rls. 149,094 $
43 12 1393 مشهد قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 29,870 3,778,647,720 Rls. 140,389 $
44 12 1393 مشهد قزاقستان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 8,998 3,615,645,375 Rls. 134,963 $
45 12 1393 مشهد قزاقستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 32,669 3,088,085,854 Rls. 115,702 $
46 12 1393 مشهد قزاقستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 13,812 2,903,730,408 Rls. 110,496 $
47 12 1393 مشهد قزاقستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 58,900 2,703,616,020 Rls. 106,020 $
48 12 1393 مشهد قزاقستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 35,890 2,666,186,895 Rls. 99,615 $
49 12 1393 مشهد قزاقستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 49,800 2,652,049,200 Rls. 99,600 $
50 12 1393 مشهد قزاقستان 04071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار 17,880 2,375,913,600 Rls. 86,400 $
51 12 1393 مشهد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,090,300 2,374,748,878 Rls. 92,672 $
52 12 1393 مشهد قزاقستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,000 2,371,593,000 Rls. 93,000 $
53 12 1393 مشهد قزاقستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 7,636 2,241,833,483 Rls. 83,403 $
54 12 1393 مشهد قزاقستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 282,102 2,057,351,417 Rls. 77,542 $
55 12 1393 مشهد قزاقستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 7,993 1,918,847,538 Rls. 71,937 $
56 12 1393 مشهد قزاقستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 87,173 1,883,149,660 Rls. 69,739 $
57 12 1393 مشهد قزاقستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 177,210 1,704,464,888 Rls. 64,523 $
58 12 1393 مشهد قزاقستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 21,673 1,566,727,596 Rls. 56,349 $
59 12 1393 مشهد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 60,168 1,425,053,998 Rls. 54,152 $
60 12 1393 مشهد قزاقستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 18,203 1,398,854,535 Rls. 54,624 $
61 12 1393 مشهد قزاقستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 722,593 1,360,312,818 Rls. 53,006 $
62 12 1393 مشهد قزاقستان 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 11,544 1,342,101,650 Rls. 49,612 $
63 12 1393 مشهد قزاقستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 18,139 1,318,621,560 Rls. 47,161 $
64 12 1393 مشهد قزاقستان 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 16,310 1,281,017,034 Rls. 47,550 $
65 12 1393 مشهد قزاقستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 30,000 1,091,296,800 Rls. 39,600 $
66 12 1393 مشهد قزاقستان 34012030 صابون چيپس 63,776 1,011,602,520 Rls. 36,990 $
67 12 1393 مشهد قزاقستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 20,460 966,808,656 Rls. 36,828 $
68 12 1393 مشهد قزاقستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,167 964,391,400 Rls. 37,800 $
69 12 1393 مشهد قزاقستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 6,786 866,840,130 Rls. 33,930 $
70 12 1393 مشهد قزاقستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 10,654 803,724,098 Rls. 31,429 $
71 12 1393 مشهد قزاقستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 18,162 771,133,122 Rls. 29,889 $
72 12 1393 مشهد قزاقستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 6,662 752,503,064 Rls. 28,841 $
73 12 1393 مشهد قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 6,887 734,776,100 Rls. 27,548 $
74 12 1393 مشهد قزاقستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 6,992 694,582,401 Rls. 25,777 $
75 12 1393 مشهد قزاقستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,742 692,992,320 Rls. 26,160 $
76 12 1393 مشهد قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 29,606 607,044,604 Rls. 23,684 $
77 12 1393 مشهد قزاقستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,835 600,188,355 Rls. 21,829 $
78 12 1393 مشهد قزاقستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 7,085 577,062,432 Rls. 21,264 $
79 12 1393 مشهد قزاقستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,984 561,304,080 Rls. 20,952 $
80 12 1393 مشهد قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 15,000 526,917,600 Rls. 19,800 $
81 12 1393 مشهد قزاقستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 22,364 490,865,559 Rls. 17,891 $
82 12 1393 مشهد قزاقستان 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 12,087 482,144,558 Rls. 18,130 $
83 12 1393 مشهد قزاقستان 28365000 کربنات کلسيم 234,070 478,495,511 Rls. 18,731 $
84 12 1393 مشهد قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 451,242,000 Rls. 16,500 $
85 12 1393 مشهد قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 4,249 413,388,948 Rls. 15,296 $
86 12 1393 مشهد قزاقستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 4,196 377,577,060 Rls. 14,686 $
87 12 1393 مشهد قزاقستان 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 4,668 360,832,884 Rls. 14,004 $
88 12 1393 مشهد قزاقستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 63,645 347,139,701 Rls. 13,001 $
89 12 1393 مشهد قزاقستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,871 338,725,962 Rls. 13,122 $
90 12 1393 مشهد قزاقستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 7,140 318,539,712 Rls. 12,252 $
91 12 1393 مشهد قزاقستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 4,862 308,691,968 Rls. 12,057 $
92 12 1393 مشهد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 9,350 295,883,705 Rls. 11,076 $
93 12 1393 مشهد قزاقستان 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,157 294,228,350 Rls. 11,050 $
94 12 1393 مشهد قزاقستان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 5,544 290,912,900 Rls. 10,684 $
95 12 1393 مشهد قزاقستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 53,865 275,886,580 Rls. 10,617 $
96 12 1393 مشهد قزاقستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 5,895 274,188,240 Rls. 10,611 $
97 12 1393 مشهد قزاقستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 6,540 264,339,034 Rls. 10,102 $
98 12 1393 مشهد قزاقستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 5,485 262,740,276 Rls. 9,873 $
99 12 1393 مشهد قزاقستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 21,042 242,453,745 Rls. 9,469 $
100 12 1393 مشهد قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 10,000 241,110,000 Rls. 9,000 $
مجموع کل
1,147,107,983,231 ريال
مجموع کل
43,126,784 دلار