آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3,699 151,267,714,200 Rls. 5,770,470 $
2 12 1393 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 938,545 140,802,471,120 Rls. 5,337,072 $
3 12 1393 مشهد هند 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 512 20,985,212,168 Rls. 798,308 $
4 12 1393 مشهد هند 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 173,943 16,831,780,450 Rls. 626,269 $
5 12 1393 مشهد هند 70134210 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.00005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300ازنوع اوپال 160,589 15,338,497,325 Rls. 578,118 $
6 12 1393 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 73,005 10,491,445,944 Rls. 398,412 $
7 12 1393 مشهد هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 152,527 8,104,367,196 Rls. 306,644 $
8 12 1393 مشهد هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 13,000 3,991,365,518 Rls. 156,518 $
9 12 1393 مشهد هند 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 39,831 3,830,377,070 Rls. 143,390 $
10 12 1393 مشهد هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 92,575 2,089,256,515 Rls. 77,487 $
11 12 1393 مشهد هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,381 1,603,680,408 Rls. 62,568 $
12 12 1393 مشهد هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,250 422,817,450 Rls. 15,675 $
13 12 1393 مشهد هند 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 2,001 281,038,210 Rls. 11,006 $
14 12 1393 مشهد هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 300 69,684,390 Rls. 2,610 $
15 12 1393 مشهد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 350 64,157,697 Rls. 2,403 $
16 12 1393 مشهد هند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 163 26,965,990 Rls. 1,010 $
17 12 1393 مشهد هند 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 50 14,550,955 Rls. 545 $
18 12 1393 مشهد هند 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 151 12,121,346 Rls. 454 $
19 12 1393 مشهد هند 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 112 10,759,697 Rls. 403 $
20 12 1393 مشهد هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 222 9,264,553 Rls. 347 $
21 12 1393 مشهد هند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 100 8,543,680 Rls. 320 $
22 12 1393 مشهد هند 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 50 8,009,700 Rls. 300 $
23 12 1393 مشهد هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 50 5,873,780 Rls. 220 $
24 12 1393 مشهد هند 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 56 5,259,703 Rls. 197 $
25 12 1393 مشهد هند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 50 4,779,121 Rls. 179 $
26 12 1393 مشهد هند 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 50 4,004,850 Rls. 150 $
27 12 1393 مشهد هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 24 3,927,154 Rls. 154 $
28 12 1393 مشهد هند 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 75 2,803,395 Rls. 105 $
29 12 1393 مشهد هند 85086000 ساير جارومكنده 10 1,377,054 Rls. 54 $
30 12 1393 مشهد هند 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 6 1,224,048 Rls. 48 $
31 12 1393 مشهد هند 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 4 561,022 Rls. 22 $
32 12 1393 مشهد هند 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 2 459,018 Rls. 18 $
33 12 1393 مشهد هند 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 4 133,495 Rls. 5 $
مجموع کل
376,294,484,222 ريال
مجموع کل
14,291,480 دلار
[1]