آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد پاکستان 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 559,905 38,302,177,890 Rls. 1,458,802 $
2 12 1393 مشهد پاکستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 164,609 35,596,684,192 Rls. 1,320,687 $
3 12 1393 مشهد پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 377,000 33,800,561,765 Rls. 1,295,527 $
4 12 1393 مشهد پاکستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 209,290 28,111,525,200 Rls. 1,033,080 $
5 12 1393 مشهد پاکستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 326,865 19,372,641,452 Rls. 732,372 $
6 12 1393 مشهد پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 322,288 9,116,975,475 Rls. 341,625 $
7 12 1393 مشهد پاکستان 33051000 شامپوها 108,439 7,291,373,485 Rls. 271,096 $
8 12 1393 مشهد پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 344,295 6,190,555,768 Rls. 231,175 $
9 12 1393 مشهد پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 683,228 4,689,260,713 Rls. 180,327 $
10 12 1393 مشهد پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 86,000 4,573,867,000 Rls. 172,000 $
11 12 1393 مشهد پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,895 4,016,464,275 Rls. 149,093 $
12 12 1393 مشهد پاکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 73,259 3,655,239,410 Rls. 135,500 $
13 12 1393 مشهد پاکستان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 38,331 3,628,529,110 Rls. 134,158 $
14 12 1393 مشهد پاکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 24,000 3,514,280,000 Rls. 138,510 $
15 12 1393 مشهد پاکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 563,490 3,138,353,652 Rls. 119,884 $
16 12 1393 مشهد پاکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 96,000 2,811,527,040 Rls. 101,760 $
17 12 1393 مشهد پاکستان 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 69,480 1,917,598,218 Rls. 70,661 $
18 12 1393 مشهد پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 95,766 1,693,113,430 Rls. 61,570 $
19 12 1393 مشهد پاکستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 17,266 1,566,610,110 Rls. 56,978 $
20 12 1393 مشهد پاکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 10,000 860,307,200 Rls. 32,000 $
21 12 1393 مشهد پاکستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 56,844 809,546,547 Rls. 31,422 $
22 12 1393 مشهد پاکستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 8,064 645,950,592 Rls. 24,192 $
23 12 1393 مشهد پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,406 591,682,560 Rls. 22,012 $
24 12 1393 مشهد پاکستان 08081000 سيب , تازه 42,390 494,131,252 Rls. 17,803 $
25 12 1393 مشهد پاکستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 12,875 451,228,239 Rls. 16,726 $
26 12 1393 مشهد پاکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 40,993 418,418,646 Rls. 16,397 $
27 12 1393 مشهد پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,504 363,847,680 Rls. 13,536 $
28 12 1393 مشهد پاکستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,681 347,120,609 Rls. 13,330 $
29 12 1393 مشهد پاکستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 9,600 307,595,520 Rls. 11,520 $
30 12 1393 مشهد پاکستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 8,280 232,372,404 Rls. 9,108 $
31 12 1393 مشهد پاکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 8,514 190,487,880 Rls. 7,226 $
32 12 1393 مشهد پاکستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 222 160,740,000 Rls. 6,000 $
33 12 1393 مشهد پاکستان 08132000 آلو ,خشک کرده 2,496 136,846,080 Rls. 5,091 $
34 12 1393 مشهد پاکستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 1,770 128,155,000 Rls. 5,000 $
35 12 1393 مشهد پاکستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 849 114,105,600 Rls. 4,245 $
36 12 1393 مشهد پاکستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,254 99,726,540 Rls. 3,637 $
37 12 1393 مشهد پاکستان 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 800 88,668,800 Rls. 3,200 $
38 12 1393 مشهد پاکستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,500 78,943,480 Rls. 3,080 $
39 12 1393 مشهد پاکستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,050 52,084,620 Rls. 1,890 $
40 12 1393 مشهد پاکستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 577 44,970,240 Rls. 1,673 $
41 12 1393 مشهد پاکستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 301 35,165,732 Rls. 1,372 $
42 12 1393 مشهد پاکستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 204 9,864,960 Rls. 367 $
43 12 1393 مشهد پاکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 114 1,148,085 Rls. 45 $
مجموع کل
219,650,446,451 ريال
مجموع کل
8,255,677 دلار
[1]