آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد چين 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 7,615 305,363,963,016 Rls. 11,516,391 $
2 12 1393 مشهد چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,572 63,258,495,768 Rls. 2,357,940 $
3 12 1393 مشهد چين 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 148,830 18,814,252,800 Rls. 720,384 $
4 12 1393 مشهد چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 38,514 7,828,194,904 Rls. 291,880 $
5 12 1393 مشهد چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,359 5,008,319,333 Rls. 186,007 $
6 12 1393 مشهد چين 51021100 موي نرم (کرک )حيوا ن ا زنوع بزکشميري حلاجي نشده وشانه نزده 16,365 2,630,510,100 Rls. 98,190 $
7 12 1393 مشهد چين 57024100 کف پوش هاي مخمل باف, ا زپشم, ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده مصرف. 5,348 1,717,411,376 Rls. 64,236 $
8 12 1393 مشهد چين 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 14 644,705,392 Rls. 23,351 $
9 12 1393 مشهد چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,232 423,383,904 Rls. 15,696 $
10 12 1393 مشهد چين 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 6 279,600 Rls. 10 $
مجموع کل
405,689,516,193 ريال
مجموع کل
15,274,085 دلار
[1]