آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد کويت 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 466 18,756,008,053 Rls. 704,484 $
2 12 1393 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 22,928 10,416,970,261 Rls. 395,698 $
3 12 1393 مشهد کويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 75 3,095,222,832 Rls. 116,532 $
4 12 1393 مشهد کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 57,810 1,809,354,622 Rls. 70,531 $
5 12 1393 مشهد کويت 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 37 1,529,387,974 Rls. 57,912 $
6 12 1393 مشهد کويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 42 1,419,082,500 Rls. 52,500 $
7 12 1393 مشهد کويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,380 1,268,820,684 Rls. 48,434 $
8 12 1393 مشهد کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 681 556,585,077 Rls. 21,084 $
9 12 1393 مشهد کويت 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,280 449,977,836 Rls. 17,556 $
10 12 1393 مشهد کويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 527 418,626,989 Rls. 15,590 $
11 12 1393 مشهد کويت 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 7 333,433,282 Rls. 12,460 $
12 12 1393 مشهد کويت 04090000 عسل طبيعي 1,553 283,883,750 Rls. 10,665 $
13 12 1393 مشهد کويت 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 540 240,687,000 Rls. 9,000 $
14 12 1393 مشهد کويت 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 310 113,933,680 Rls. 4,340 $
15 12 1393 مشهد کويت 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 417 104,350,791 Rls. 4,016 $
16 12 1393 مشهد کويت 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 62 85,497,300 Rls. 3,075 $
17 12 1393 مشهد کويت 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 234 50,780,972 Rls. 1,975 $
18 12 1393 مشهد کويت 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 146 44,577,888 Rls. 1,752 $
19 12 1393 مشهد کويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 487 37,568,823 Rls. 1,461 $
20 12 1393 مشهد کويت 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 157 29,675,520 Rls. 1,104 $
21 12 1393 مشهد کويت 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 773 26,683,522 Rls. 1,004 $
22 12 1393 مشهد کويت 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 110 23,654,400 Rls. 880 $
23 12 1393 مشهد کويت 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 124 15,901,380 Rls. 620 $
24 12 1393 مشهد کويت 19019090 ساير 540 14,671,477 Rls. 551 $
25 12 1393 مشهد کويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 400 14,220,960 Rls. 520 $
26 12 1393 مشهد کويت 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 46 14,214,552 Rls. 553 $
27 12 1393 مشهد کويت 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 44 11,650,344 Rls. 456 $
28 12 1393 مشهد کويت 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 115 10,429,770 Rls. 390 $
29 12 1393 مشهد کويت 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 31 10,401,120 Rls. 372 $
30 12 1393 مشهد کويت 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 121 9,827,499 Rls. 363 $
31 12 1393 مشهد کويت 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 80 8,724,160 Rls. 320 $
32 12 1393 مشهد کويت 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 70 7,475,720 Rls. 280 $
33 12 1393 مشهد کويت 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 13 7,451,360 Rls. 280 $
34 12 1393 مشهد کويت 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 128 5,928,782 Rls. 232 $
35 12 1393 مشهد کويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 48 3,835,440 Rls. 144 $
36 12 1393 مشهد کويت 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 12 3,521,100 Rls. 132 $
37 12 1393 مشهد کويت 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 9 1,939,176 Rls. 72 $
38 12 1393 مشهد کويت 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 43 1,302,285 Rls. 51 $
39 12 1393 مشهد کويت 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 10 1,017,760 Rls. 40 $
مجموع کل
41,237,276,641 ريال
مجموع کل
1,557,428 دلار
[1]