آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ملاير امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 601,820 55,163,737,370 Rls. 2,106,370 $
2 12 1393 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,080,180 43,440,670,770 Rls. 1,620,270 $
3 12 1393 ملاير امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 88,000 8,215,900,000 Rls. 308,000 $
4 12 1393 ملاير امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 36,910 968,738,451 Rls. 36,486 $
مجموع کل
107,789,046,591 ريال
مجموع کل
4,071,126 دلار
[1]