آمار کل " صادرات به" کشور (اوکراين) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ملاير اوکراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,216,500 168,081,980,250 Rls. 6,324,294 $
2 12 1393 ملاير اوکراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,788,430,000 Rls. 70,000 $
مجموع کل
169,870,410,250 ريال
مجموع کل
6,394,294 دلار
[1]