آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,860,120 549,494,778,450 Rls. 20,789,296 $
2 12 1393 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 111,797,614 193,778,723,175 Rls. 7,446,186 $
3 12 1393 ملاير عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 83,775,000 76,977,558,725 Rls. 2,922,545 $
4 12 1393 ملاير عراق 62011900 پالتوونيم پالتو,ردا, شنل, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 21,664 15,009,464,975 Rls. 541,600 $
5 12 1393 ملاير عراق 62019900 آنورا ک, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 17,324 11,859,629,300 Rls. 433,100 $
6 12 1393 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 110,000 10,211,495,000 Rls. 385,000 $
7 12 1393 ملاير عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,134 891,129,118 Rls. 33,737 $
8 12 1393 ملاير عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 9,500 349,489,700 Rls. 13,300 $
9 12 1393 ملاير عراق 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 349,445 223,685,328 Rls. 8,400 $
مجموع کل
858,795,953,771 ريال
مجموع کل
32,573,164 دلار
[1]