آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 948,000 38,132,665,500 Rls. 1,421,910 $
2 12 1393 ملاير فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,000 2,809,835,000 Rls. 105,000 $
مجموع کل
40,942,500,500 ريال
مجموع کل
1,526,910 دلار
[1]