آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ملاير پاکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 3,367,990 103,843,323,679 Rls. 4,032,177 $
2 12 1393 ملاير پاکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 122,224 2,940,333,039 Rls. 109,999 $
3 12 1393 ملاير پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,683 1,251,905,604 Rls. 46,951 $
مجموع کل
108,035,562,322 ريال
مجموع کل
4,189,127 دلار
[1]