آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 169,442 52,207,051,258 Rls. 1,885,792 $
2 12 1393 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,388 20,135,892,491 Rls. 767,413 $
3 12 1393 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 56,343 11,719,076,940 Rls. 422,573 $
4 12 1393 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 20,089 2,220,155,924 Rls. 80,356 $
مجموع کل
86,282,176,613 ريال
مجموع کل
3,156,133 دلار
[1]