آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 232,413,899 208,947,073,279 Rls. 8,125,495 $
2 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,704,560 34,839,842,752 Rls. 1,363,648 $
3 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 8,917,941 18,836,346,571 Rls. 713,355 $
4 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 150,770 13,216,934,181 Rls. 497,541 $
5 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,703,500 8,622,637,940 Rls. 329,228 $
6 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 6,397,690 7,523,200,241 Rls. 294,066 $
7 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 656,502 3,456,805,950 Rls. 134,519 $
8 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 101,674 3,427,999,926 Rls. 127,884 $
9 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 7,120 826,200,000 Rls. 32,400 $
10 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 275,000 597,207,875 Rls. 23,375 $
11 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 24022000 سيگار حاوي توتون 2,000 595,606,000 Rls. 22,000 $
12 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 25221000 آهک زنده 1,109,566 595,082,437 Rls. 22,191 $
13 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 48,000 594,109,440 Rls. 23,040 $
14 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,100 172,887,750 Rls. 6,750 $
15 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 20,597 155,800,440 Rls. 5,682 $
16 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 84803000 مدلکهاي قالب (moulding Patterns) 972 75,349,440 Rls. 2,916 $
17 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 464 47,959,040 Rls. 1,856 $
18 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 360 37,209,600 Rls. 1,440 $
مجموع کل
302,568,252,863 ريال
مجموع کل
11,727,387 دلار
[1]