آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 771,056 60,355,671,984 Rls. 2,313,648 $
2 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 28,420 29,663,585,486 Rls. 1,098,397 $
3 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 297,012 23,903,588,759 Rls. 928,382 $
4 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 548,795 14,438,520,634 Rls. 548,795 $
5 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 671,338 11,704,991,613 Rls. 433,013 $
6 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 234,013 11,469,923,868 Rls. 441,247 $
7 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 179,435 7,636,331,350 Rls. 295,583 $
8 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 264,000 6,629,870,016 Rls. 255,408 $
9 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 164,688 5,110,408,384 Rls. 197,626 $
10 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 246,555 3,897,478,695 Rls. 151,769 $
11 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 98,000 3,794,070,000 Rls. 142,100 $
12 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 11,000 3,181,185,792 Rls. 117,504 $
13 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 31,850 2,913,434,700 Rls. 105,105 $
14 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 37,718 2,800,186,769 Rls. 108,741 $
15 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 49,351 2,272,602,170 Rls. 88,877 $
16 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 34,575 1,618,372,710 Rls. 62,235 $
17 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 79,200 1,618,341,120 Rls. 63,360 $
18 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 49,536 1,531,392,769 Rls. 56,251 $
19 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 39,600 825,517,440 Rls. 31,680 $
20 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 19,800 405,583,200 Rls. 15,840 $
21 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,400 177,481,392 Rls. 6,960 $
22 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,921 149,843,763 Rls. 5,763 $
23 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 548 42,303,070 Rls. 1,590 $
24 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 395 20,004,670 Rls. 751 $
مجموع کل
196,160,690,354 ريال
مجموع کل
7,470,625 دلار
[1]