آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,495,160 14,544,420,683 Rls. 542,331 $
2 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 45,000 14,354,486,123 Rls. 552,495 $
3 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 114,160 5,315,260,068 Rls. 205,488 $
4 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 83,278 4,434,873,096 Rls. 164,067 $
5 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 15,946,140 4,339,619,532 Rls. 159,461 $
6 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 33,690 2,969,254,389 Rls. 109,383 $
7 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 40,630 1,883,471,148 Rls. 73,449 $
8 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 19,600 1,726,368,000 Rls. 64,721 $
9 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 23,000 917,097,875 Rls. 33,875 $
10 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 69,148 522,422,280 Rls. 19,470 $
11 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 100,179 448,793,028 Rls. 16,839 $
12 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,000 403,995,000 Rls. 15,000 $
13 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکمنستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 750 14,213,325 Rls. 525 $
مجموع کل
51,874,274,547 ريال
مجموع کل
1,957,104 دلار
[1]