آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 550,000 22,499,063,930 Rls. 844,718 $
2 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 200,870 16,246,981,410 Rls. 608,199 $
3 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,890,351 14,654,000,952 Rls. 567,105 $
4 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 33,500 8,415,893,820 Rls. 322,140 $
5 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 259,453 6,828,137,839 Rls. 259,453 $
6 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 159,500 3,790,677,000 Rls. 135,575 $
7 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 193,374 1,499,035,248 Rls. 58,012 $
8 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 52091100 پارچه هاي تار وپود باف ساده باف ا زپنبه, سفيدنشده, با85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم يابيشتر. 23,070 1,402,837,112 Rls. 52,574 $
9 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 40151910 دستكش خانگي 500 117,563,904 Rls. 4,608 $
مجموع کل
75,454,191,215 ريال
مجموع کل
2,852,384 دلار
[1]