آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 2,106,080 187,041,692,043 Rls. 6,939,795 $
2 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,810,585 145,920,486,656 Rls. 5,497,496 $
3 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 2,325 93,244,951,815 Rls. 3,486,705 $
4 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 1,154,943 89,087,042,020 Rls. 3,349,341 $
5 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,490,789 72,879,285,977 Rls. 2,740,219 $
6 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,358,623 57,934,485,489 Rls. 2,188,961 $
7 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 420,382 32,286,444,521 Rls. 1,220,083 $
8 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 988,070 28,996,729,671 Rls. 1,116,655 $
9 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 3,394,320 26,145,642,410 Rls. 993,684 $
10 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 298,515 24,221,690,745 Rls. 903,645 $
11 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 3,239,294 14,799,741,325 Rls. 556,258 $
12 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 165,832 13,263,457,819 Rls. 480,704 $
13 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,750 12,509,561,896 Rls. 466,773 $
14 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 702,597 10,022,370,910 Rls. 387,081 $
15 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04031090 ک ک ک ماست 246,258 6,146,034,800 Rls. 235,544 $
16 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 28,489 5,983,270,875 Rls. 227,751 $
17 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 134,270 5,222,639,044 Rls. 194,692 $
18 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 20,000 4,241,160,000 Rls. 166,320 $
19 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 34,698 4,184,843,832 Rls. 164,268 $
20 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 125,604 2,583,724,844 Rls. 100,483 $
21 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 30,802 1,579,773,795 Rls. 58,528 $
22 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 17,200 1,341,651,600 Rls. 51,600 $
23 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 68,636 1,183,918,493 Rls. 44,270 $
24 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 197,240 1,174,984,918 Rls. 46,105 $
25 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,796 965,173,240 Rls. 37,133 $
26 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 19,830 958,184,136 Rls. 35,694 $
27 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 8,769 930,676,165 Rls. 36,471 $
28 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 800,490,000 Rls. 30,000 $
29 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 24,300 511,488,720 Rls. 19,440 $
30 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 20,400 419,990,880 Rls. 16,320 $
31 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 5,000 399,030,000 Rls. 15,000 $
32 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 6,000 276,534,000 Rls. 10,800 $
33 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,084 177,451,840 Rls. 6,653 $
34 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 714 121,841,707 Rls. 4,552 $
35 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 07031000 پيازوموسير 2,000 64,908,880 Rls. 2,440 $
36 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 27101920 روغن صنعتي 4,000 61,712,420 Rls. 2,420 $
37 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 45 3,544,020 Rls. 135 $
مجموع کل
847,686,611,505 ريال
مجموع کل
31,834,019 دلار
[1]