آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,015,870 240,969,804,845 Rls. 9,063,794 $
2 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 71,122,839 90,582,915,979 Rls. 3,462,819 $
3 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,040,672 54,600,520,221 Rls. 2,062,895 $
4 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 571,870 53,340,720,230 Rls. 2,001,545 $
5 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 656,250 50,249,327,816 Rls. 1,882,500 $
6 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 2,125,969 48,323,679,555 Rls. 1,805,341 $
7 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 430,824 37,645,128,787 Rls. 1,421,719 $
8 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 1,204,325 34,729,092,141 Rls. 1,325,196 $
9 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,072,010 32,863,203,311 Rls. 1,228,140 $
10 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 829,227 21,810,250,293 Rls. 813,571 $
11 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 319,659 18,982,133,120 Rls. 703,250 $
12 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 261,138 10,449,967,158 Rls. 391,707 $
13 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049020 وسمه . 75,000 6,942,009,375 Rls. 262,500 $
14 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 64,126 4,734,505,109 Rls. 177,440 $
15 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 22,000 4,451,539,400 Rls. 173,800 $
16 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 3,500,861 4,225,950,553 Rls. 165,179 $
17 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 55,731 3,986,338,247 Rls. 156,047 $
18 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 9,356 2,875,622,736 Rls. 112,272 $
19 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,600 2,427,357,600 Rls. 95,400 $
20 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 316,483 2,421,094,950 Rls. 94,945 $
21 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 81,246 2,033,056,284 Rls. 73,121 $
22 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 40,000 1,804,590,897 Rls. 67,479 $
23 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 37,728 1,732,937,587 Rls. 67,910 $
24 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,595 1,704,906,225 Rls. 66,825 $
25 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 52,970 1,641,814,945 Rls. 60,746 $
26 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 1,257,342 1,604,242,658 Rls. 62,867 $
27 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 40,000 1,595,550,000 Rls. 60,000 $
28 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 165,704 1,386,160,874 Rls. 53,084 $
29 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 4,718 1,303,398,075 Rls. 47,175 $
30 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 99,785 1,222,213,069 Rls. 45,327 $
31 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 88,515 1,128,566,250 Rls. 44,258 $
32 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 147,858 1,094,931,925 Rls. 41,810 $
33 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 15,750 1,023,789,375 Rls. 39,375 $
34 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 14,700 1,007,685,000 Rls. 36,750 $
35 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 91,710 986,460,606 Rls. 35,633 $
36 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 154,788 850,166,284 Rls. 33,007 $
37 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 90,930 845,223,523 Rls. 33,077 $
38 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 4,869 816,823,440 Rls. 29,214 $
39 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 6,095 744,313,926 Rls. 27,427 $
40 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 269,230 657,672,625 Rls. 25,769 $
41 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,088 576,755,375 Rls. 20,875 $
42 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 103,580 528,983,060 Rls. 20,716 $
43 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 14,595 505,359,173 Rls. 18,974 $
44 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 42,900 441,583,560 Rls. 17,160 $
45 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1,100 406,834,610 Rls. 15,910 $
46 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 59,920 332,064,656 Rls. 11,984 $
47 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 1,480 276,601,640 Rls. 10,360 $
48 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,063 270,982,936 Rls. 9,780 $
49 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,500 265,164,200 Rls. 10,360 $
50 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 194,949 250,304,662 Rls. 9,358 $
51 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 43,548 161,480,865 Rls. 6,315 $
52 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,130 115,689,400 Rls. 4,520 $
53 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 47,772 108,071,332 Rls. 4,061 $
54 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 1,000 98,983,500 Rls. 3,850 $
55 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 2,230 94,385,964 Rls. 3,478 $
56 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 2,297 76,919,136 Rls. 2,784 $
57 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 1,227 51,108,918 Rls. 1,914 $
58 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 13,830 42,377,886 Rls. 1,660 $
59 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 450 36,288,000 Rls. 1,350 $
60 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 723 34,748,681 Rls. 1,301 $
61 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 150 26,849,550 Rls. 1,050 $
62 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 3,000 17,846,046 Rls. 686 $
63 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 3,075 13,248,883 Rls. 493 $
64 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,006 10,789,048 Rls. 423 $
65 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 140 10,622,320 Rls. 397 $
66 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 9,400 8,389,500 Rls. 329 $
67 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 160 4,653,282 Rls. 174 $
68 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 90 1,404,054 Rls. 54 $
69 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 30 882,519 Rls. 33 $
70 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 600 367,200 Rls. 14 $
مجموع کل
756,565,404,951 ريال
مجموع کل
28,531,276 دلار
[1]