آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,609,050 230,463,663,965 Rls. 8,627,775 $
2 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 671,000 141,775,913,500 Rls. 5,479,000 $
3 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 565,850 121,993,889,800 Rls. 4,602,800 $
4 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 565,000 52,228,312,500 Rls. 1,977,500 $
5 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 527,384 45,789,398,235 Rls. 1,740,367 $
6 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 480,000 38,892,177,000 Rls. 1,440,000 $
7 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,489,683 30,330,394,397 Rls. 1,157,065 $
8 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 2,757,279 23,197,836,588 Rls. 862,682 $
9 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 703,610 16,038,747,035 Rls. 600,935 $
10 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 283,940 15,270,339,410 Rls. 560,400 $
11 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 360,000 13,822,470,000 Rls. 540,000 $
12 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,574,139 12,210,484,565 Rls. 473,463 $
13 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 453,430 11,526,610,516 Rls. 434,958 $
14 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 160,570 8,706,845,088 Rls. 317,670 $
15 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 96,390 7,685,188,470 Rls. 289,170 $
16 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,943,518 5,230,452,382 Rls. 204,373 $
17 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 66,240 4,505,068,800 Rls. 165,600 $
18 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 78,520 3,181,191,000 Rls. 118,696 $
19 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 19,173 2,513,111,500 Rls. 95,865 $
20 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 22,030 2,393,740,240 Rls. 88,120 $
21 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 49,600 2,344,433,280 Rls. 84,320 $
22 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,264 2,097,590,292 Rls. 80,732 $
23 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 226,850 1,986,064,319 Rls. 77,785 $
24 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 27132000 قيرنفت 118,930 1,737,060,658 Rls. 63,033 $
25 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 21,260 1,675,095,750 Rls. 63,780 $
26 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 509,200 1,561,146,096 Rls. 61,104 $
27 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 37,102 1,543,925,526 Rls. 57,879 $
28 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,609 1,160,981,880 Rls. 43,827 $
29 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84818075 شير (والو) مخصوص لاستيك هاي بدون تيوپ (تيوپلس) 14,000 969,815,000 Rls. 35,000 $
30 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,463 884,617,033 Rls. 32,018 $
31 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 164,422 847,126,021 Rls. 32,678 $
32 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 79,038 816,229,868 Rls. 31,645 $
33 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84146010 ---هود آشپزخانه 4,090 769,221,000 Rls. 30,000 $
34 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 132,360 727,847,640 Rls. 26,472 $
35 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 22,870 697,353,503 Rls. 25,157 $
36 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 8,940 684,392,760 Rls. 26,820 $
37 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 19,840 607,937,280 Rls. 23,808 $
38 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 130,000 607,410,800 Rls. 22,100 $
39 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 5,000 492,375,600 Rls. 17,610 $
40 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 453,733,500 Rls. 16,500 $
41 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70193910 پشم شيشه 7,372 453,072,990 Rls. 17,090 $
42 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 13,439 447,799,201 Rls. 17,471 $
43 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 76,553 438,532,013 Rls. 16,692 $
44 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 107,428 434,385,226 Rls. 16,936 $
45 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 70,000 372,778,000 Rls. 14,000 $
46 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 43,120 354,960,000 Rls. 13,920 $
47 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25221000 آهک زنده 650,000 343,382,000 Rls. 13,000 $
48 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 8,372 320,229,000 Rls. 12,558 $
49 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 351,578 266,506,612 Rls. 9,844 $
50 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 19,706 241,799,810 Rls. 9,065 $
51 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,100 214,200,000 Rls. 8,400 $
52 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,604 206,679,612 Rls. 7,812 $
53 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 47,560 176,342,730 Rls. 6,896 $
54 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 760 167,193,920 Rls. 6,080 $
55 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 12,780 137,439,884 Rls. 5,368 $
56 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08071100 هندوا نه , تازه 22,244 125,253,740 Rls. 4,894 $
57 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,120 100,109,736 Rls. 3,672 $
58 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 980 85,362,296 Rls. 3,197 $
59 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 800 74,625,600 Rls. 2,800 $
60 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 72 51,672,096 Rls. 2,016 $
61 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 90 41,009,600 Rls. 1,600 $
62 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 97 32,275,295 Rls. 1,261 $
63 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 230 27,079,510 Rls. 1,058 $
64 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 48,480 24,758,736 Rls. 970 $
65 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 22,000 20,539,750 Rls. 770 $
66 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 300 14,619,420 Rls. 540 $
67 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25301010 پرليت 2,130 9,816,673 Rls. 383 $
مجموع کل
815,602,616,247 ريال
مجموع کل
30,827,000 دلار
[1]