آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 565,690 49,607,829,414 Rls. 1,866,777 $
2 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,020 589,427,100 Rls. 23,020 $
3 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 82,681 341,432,889 Rls. 13,389 $
4 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,370 183,543,030 Rls. 7,110 $
مجموع کل
50,722,232,433 ريال
مجموع کل
1,910,296 دلار
[1]