آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 602,750 47,590,263,000 Rls. 1,807,779 $
2 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 440,738 34,632,770,655 Rls. 1,319,716 $
3 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 110,959 8,922,882,930 Rls. 332,763 $
4 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 185,420 8,198,505,306 Rls. 315,198 $
5 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 170,803 6,989,611,423 Rls. 268,451 $
6 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 67,180 5,343,477,480 Rls. 201,540 $
7 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 52,740 2,529,120,340 Rls. 94,872 $
8 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,500 1,569,049,500 Rls. 61,500 $
9 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 23,830 1,274,571,380 Rls. 47,660 $
10 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27101920 روغن صنعتي 60,000 844,635,000 Rls. 33,000 $
11 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 31,150 830,353,064 Rls. 30,527 $
12 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 16,700 492,533,908 Rls. 18,916 $
13 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 3,260 403,410,330 Rls. 14,670 $
14 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32041390 سايرموا درنگي قليايي وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبجزرنگهاي نساجي کاتيونيک 8,420 335,342,160 Rls. 12,580 $
15 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 9,870 315,074,088 Rls. 11,829 $
16 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 3,560 302,755,973 Rls. 11,357 $
17 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 5,070 276,446,820 Rls. 10,140 $
18 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 8,020 257,085,912 Rls. 9,624 $
19 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 2,010 80,205,030 Rls. 3,011 $
20 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 3,750 75,346,875 Rls. 2,813 $
21 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 270 20,746,530 Rls. 809 $
22 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 180 14,408,820 Rls. 540 $
23 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 100 10,999,600 Rls. 400 $
24 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 100 10,999,600 Rls. 400 $
25 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 200 10,999,600 Rls. 400 $
26 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 200 10,685,200 Rls. 400 $
مجموع کل
121,342,280,524 ريال
مجموع کل
4,610,895 دلار
[1]