آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 19,549,510 230,941,823,086 Rls. 8,807,121 $
2 12 1393 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 142,760 5,024,833,984 Rls. 188,288 $
3 12 1393 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 172,020 105,579,545 Rls. 4,129 $
مجموع کل
236,072,236,615 ريال
مجموع کل
8,999,538 دلار
[1]