آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 46,437,613 545,463,716,046 Rls. 20,891,425 $
2 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 966,950 159,947,613,300 Rls. 5,859,923 $
3 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,763,880 115,602,283,075 Rls. 4,408,516 $
4 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 552,386 57,786,733,860 Rls. 2,209,180 $
5 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 337,500 32,167,203,600 Rls. 1,194,900 $
6 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 139,350 29,006,275,500 Rls. 1,045,125 $
7 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 142,158 14,500,116,000 Rls. 568,632 $
8 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 160,000 9,188,564,000 Rls. 351,851 $
9 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 89,800 3,954,377,394 Rls. 145,453 $
10 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 23,000 1,760,397,000 Rls. 69,000 $
11 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 28,550 1,718,887,175 Rls. 65,665 $
12 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 23,460 960,770,696 Rls. 36,598 $
13 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 9,400 722,286,600 Rls. 28,190 $
14 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 16,890 693,279,180 Rls. 25,020 $
15 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 4,067 585,953,025 Rls. 22,979 $
16 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 13,725 35,166,649 Rls. 1,373 $
مجموع کل
974,093,623,100 ريال
مجموع کل
36,923,830 دلار
[1]