آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 5,587,570 64,842,283,192 Rls. 2,509,825 $
2 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 753,221 59,612,934,804 Rls. 2,259,366 $
3 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 92,400 3,253,374,432 Rls. 121,968 $
4 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 2,556,875,200 Rls. 96,623 $
5 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 17,600 1,791,096,000 Rls. 67,840 $
6 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 57,709 1,747,010,830 Rls. 65,441 $
7 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 19,420 1,555,600,260 Rls. 58,260 $
8 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,400 800,710,200 Rls. 30,600 $
9 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,208 731,777,646 Rls. 27,129 $
10 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,767 672,897,465 Rls. 24,418 $
11 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 14,525 631,946,872 Rls. 23,428 $
12 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 7,840 497,848,440 Rls. 19,267 $
13 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27101920 روغن صنعتي 22,890 417,545,758 Rls. 16,366 $
14 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 5,000 385,650,000 Rls. 14,925 $
15 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 22,000 336,613,200 Rls. 13,200 $
16 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 500 38,565,000 Rls. 1,492 $
مجموع کل
139,872,729,299 ريال
مجموع کل
5,350,147 دلار
[1]